Structuur
lllll

header3

Structuur

Doelstelling van de gemeente

De doelstelling van onze gemeente is onder te verdelen in een aantal aspecten/ aandachtspunten, welke centraal staat in onze gemeente.

 

1. Identiteitsverklaring

De Gereformeerde kerk van Ommen is onderdeel van de Protestantse Kerk. Zij voelt zich aangesproken door het beeld dat de kerk lichaam van Christus is, waar voor ieder plaats is; van jong tot oud en waar iedereen er mag zijn met eigen gaven en talenten. Wij geloven dat God ons in Christus op een beslissende wijze tegemoet is gekomen. De Bijbelse getuigenis van Israël en van Jezus Christus vormt de algemene en vanzelfsprekende achtergrond van al ons handelen.

 

2. Ruimte en ontmoeting

Als geloofsgemeenschap willen we een gastvrij thuis te zijn, plaats van respect, vertrouwen, hulp, solidariteit en ontmoeting. Wij willen gebruik maken van de gaven en talenten van onze leden.We willen onze leden de ruimte geven voor een authentieke persoonlijke geloofsbeleving. Zij houdt daartoe de gedachtenis van Jezus levend in de viering van woord en sacramenten, in de liturgie en in de ontmoeting met God als de geheel Andere en in de ontmoeting met elkaar en anderen. Zij zoekt de ontmoeting met God in de gewone alledaagse werkelijkheid, in de wereld, die wij als Schepping herkennen, en in de ontmoeting met elkaar. Wij zijn geroepen om te leven naar de Geest van Jezus Christus.Waar bevrijding plaats vindt van alles wat het leven in vrijheid beperkt en belemmert, zien wij het gelaat van God oplichten. Het leven en de wereld ervaren wij als een puur geschenk,  in vrijheid en om niet gegeven. Staande in de geschiedenis van God met de mensen willen wij zo ook vandaag Gods daden met mensen zien. Wij zien deze naar voren komen in en door de zorg en liefde, die onder mensen aanwezig is.

 

3. Wijze van werken

Op verschillende manieren proberen wij kritisch de uitdaging die op ons afkomt, tegemoet te treden door bezinning op de goedheid en betrouwbaarheid van God. Wij kiezen hierbij nadrukkelijk voor een door het evangelie bezielde levenshouding, in open communicatie met de pluriforme cultuur en samenleving in onze omgeving.Vanuit onze eigen kern en binnen de kerken van de oecumene brengen wij gesprek op gang en laten wij ons tot gesprek uitnodigen. Wij willen graag het gesprek aangaan met allen, die zoeken naar zin en samenhang rond zingevingsvragen en vragen naar de toekomst van de wereld vanuit gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping.

 

4. Openheid in werken

Openheid is kenmerkend voor ieder van de drie kernactiviteiten van het gemeenteleven : Vieren, Leren en Dienen.

Vieren: De eredienst, waarin door woord, gebed, zang, muziek en sacrament de lofzang gaande gehouden wordt, is toegankelijk voor iedereen die mee wil doen. In de verkondiging verbindt ze het Bijbels getuigenis met de dagelijkse werkelijkheid, die als een geschenk aanvaard wordt.  Hierbij wordt groot belang gehecht aan de authenticiteit van de persoonlijke geloofsbeleving van jong tot oud.

Leren: Ons leren leidt ons in echtheid en openheid op weg in Bijbel en gebed. Geloven, geloofsbeleving, verstaan van de Bijbel en kerk-zijn in de wereld van vandaag zijn de kaders, die ons toerusten voor het leven voor en met God en in het samenleven. Blijvend een levende gemeente!

Dienen: Plaatselijk en regionaal richten we ons op pastorale en diaconale dienstverlening op alle medemensen, die op onze weg komen en op de bevordering van gerechtigheid en barmhartigheid dichtbij en veraf.

 

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters