lllll

Artikelen

Liturgie 18 maart 2018, om 10.00 uur, gebouw Irene Witharen

Heilig Avondmaal

Voor de dienst oefenen we: lied 388, 1, 4 en 5

Intocht: psalm 116, 1, 2 en 3

Stilte / bemoediging en groet

Inleiding op de viering

Gebed om ontferming
Na elke gebedsintentie zingen we lied 833

Moment met de kinderen
• Gesprek met de kinderen
• Projectlied

Gebed bij de opening van de Schriften

1ste lezing: psalm 13

Samenzang: lied 942, 1 en 3

2de lezing: Marcus 1, 39 – 45

Samenzang: lied 723, 1

Uitleg en verkondiging

Samenzang: lied 388, 1, 4 en 5

Gebeden

Collecte

Samenzang: We belijden ons geloof door te zingen lied 342
(we gaan staan en na het zingen van de geloofsbelijdenis, blijven we staan)

Nodiging
De HEER heeft zijn tafel bereid voor wie op Hem vertrouwen en Hem liefhebben. Christus nodigt ons om dankbaar en gelovig met de lofprijzing van zijn Kerk in te stemmen en brood en wijn uit zijn hand te ontvangen.

Vg: De vrede van de HEER zij altijd met u.
A: EN MET UW GEEST.
Vg: Geeft elkaar een teken van vrede. (door elkaar een hand te geven)
Vg: de Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN
Vg: Verheft uw harten.
A: WIJ HEFFEN ZE OP!
Vg: Laten wij danken de HEER onze God.
A: HIJ IS HET WAARD ONZE DANK TE ONTVANGEN. (We gaan zitten)

Tafelgebed
U komt onze dank toe, HEER onze God,
overal en altijd, door Jezus, onze Heer.
Want Gij hebt ons geschapen tot een leven van liefde en lofzang,
en toen wij U loslieten,
hebt Gij ons vastgehouden
en ons teruggeroepen van een doodlopende weg.
Gij hebt ons bevrijd uit de macht van donker en dood
en ons uitzicht gegeven op een toekomst van licht:
vrijheid, vrede en vreugde,
voor al uw geliefde mensen.
Daarom, HEER onze God, scharen wij ons bij allen
die U belijden als de God van hun leven
en zingen wij U toe ons lied van lof en vrede
om U te huldigen met ons lofgezang:

Samenzang: lied 413, 1

(Voortzetting tafelgebed)
Gezegend zijt Gij, God onze Vader,
en gezegend is Jezus die komt in uw Naam.
Want Hij is tot het uiterste gegaan om ons te behouden.
Hij heeft voor ons uit,
de doortocht gemaakt door de engte van de dood
naar de ruimte van het leven.
Zo is Hij onze herder, de herder van zijn volk.
Laat uw Geest zijn woorden vervullen,
nu wij doen wat Hij ons opdroeg:

Hij heeft in de nacht van de overlevering het brood genomen, daar de dankzegging over uitgesproken, het gebroken en aan zijn discipelen gegeven, en gezegd:
Neemt en eet,
dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt,
doet dit tot mijn gedachtenis.

Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken,
hem rondgegeven en gezegd:
Drinkt allen daaruit, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.
Doet dit zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis.

Allen: Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.
Maranatha.

Bijeen tot zijn gedachtenis komen wij tot U, o God,
met dit brood en deze beker en wij bidden U:
gedenk het offer van de Zoon van uw liefde
en aanvaard ons offer van lof en dank.

Zend uw Geest op ons neer,
de Geest die levend maakt,
en herschep ons tot mensen die ons oog gericht houden op uw Rijk, dat komt.
Voeg ons allen tezamen tot een levende gemeenschap
die U eert en dient,
recht doet aan mensen,
vrede sticht op aarde
en hoopvol uw dag tegemoet gaat,
met allen die wij voor uw aangezicht gedenken, ….
met allen die ons zijn voorgegaan, ….
met wie ons lief waren en die we moesten verliezen, …
met de heiligen van naam en de ontelbare vergetenen, …
heel uw mensenvolk, genodigd aan uw maaltijd.
Gezegend zij uw Naam, God onze God,
in goede en in kwade dagen,
voor altijd en eeuwig, door Jezus Christus, onze Heer. Amen

Laten we samen het onze Vader bidden:

Zoals dit brood was verstrooid op de velden,
en is geoogst en gebundeld tot één,
koren,
verzameld tot voedsel van velen,
breng zo uw volk in het rijk van uw vrede,
haal hen van heinde en verre bijeen,
zamel hen op uit de grote verstrooiing,
samen met allen die roepen tot U.

Gemeenschap van brood en wijn

Dankgebed

Slotlied: lied 657, 1 en 4

Zegen
We beantwoorden de zegen door samen te zingen: lied 415, 3

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters