PaKaN!
lllll

header3

Orde van dienst/Liturgie

Liturgie Morgendienst 15 september 2019, 10.00 uur Gereformeerde Kerk Witharen

Thema: ‘Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet’
 
Lied voor de dienst: Lied 870: 1, 2, 4 en 8   NLB
       Heilige God, geprezen zij uw komst door alles heen
 
Welkom en afkondigingen (ouderling van dienst)
Inleidende woorden
Stil gebed 
Votum en Groet
Psalm 108: 1 en 4
                       Mijn hart is, Heer, in u gerust
Leefregel
Lied 837: 2 en 3
            Volgen wij Heiland niet uw spoor
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
 
Kindermoment
Lied: we gaan voor even uit elkaar
 
Lezing Oude Testament 
Numeri 13:1-3, 21-24, 31-33 en Numeri 14: 6-8
Lied: 345: 1
              Gij hebt uw woord gegeven
Lezing Nieuwe Testament  
Efeziërs 6: 10 t/m 17  
Lied 675: 2
 
Verkondiging Thema: Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet.
Lied 801: 1, 2, 4, 6 en 7
              Door de nacht van strijd en zorgen
Na de nevendienstkomt het zondagskind naar u toe met een briefje met gebedspunten. Het is de bedoeling om de gebedspunten van de kinderen mee te nemen in het gebed.
 
Dankgebed en voorbeden  
Collecte 
Slotlied: 418: 1,2 en 3 
                 God schenk ons de kracht
Zending en zegen
gemeente zingt: Amen
 

Zondag 15 september 2019, Geref. Kerk Ommen, 19.00 UUR

Voorganger: Ds Reijer R.J. de Bruijn
 
ORDE VAN DIENST
Welkom en mededelingen
Zingen: NLB 868: 1, 2, 5 Lof zij de Heer, de almachtige
Votum en groet
Zingen: NLB (psalm) 33: 8
 
Zullen we samen bidden?
Schriftlezing: 1 Sam. 17: 57 > 18: 9
 
Zingen: NLB 317: 1, 2, 3 Grote God, Gij hebt het zwijgen
PREDIKING:  Een wonderlijke liefde  (1 Sam.18: 3, 4)
Zingen: NLB (psalm) 133: 1, 2, 3
     
Collecten
[Afkondigingen]
Zullen we samen danken?
Slotzang: NLB 864: 1, 5 Laat ons de Heer lofzingen  
Zegen.
3x Amen

Liturgie morgendienst 15 september 2019 om 9.30 uur in de Ger. kerk te Ommen

Voor de dienst zingen we lied 1001
Welkom en afkondigingen door Lidy Zwiers
Psalm 138: 2, 3
Stil gebed – Onze hulp – Groet
Lied 274
 
Inleidend woord
Gebed om ontferming
Lied van Gloria: ELB 351: Machtig God, sterke Rots
De kinderen van de kindernevendienst komen tijdens het naspel naar voren.
Gesprekje met de kinderen.
Nadat het zondagskind de kaars heeft aangestoken zingen we ‘We gaan voor even uit elkaar’
 
Gebed bij de opening van het woord
Schriftlezing: 1 Sam. 17: 31-50 door Lidy Zwiers
31 Davids vragen bleef niet onopgemerkt. Men vertelde het aan Saul, en die liet hem bij zich komen.
32  David zei tegen Saul: ‘We hoeven om die Filistijn toch niet de moed te verliezen, heer. Ik zal met hem het gevecht aangaan.’
33  ‘Maar je kunt hem toch onmogelijk aan, ‘wierp Saul tegen. ‘Jij bent nog maar een jongen en hij is al van jongs af aan gewend om te vechten.’
34  ‘Ik heb altijd de kudde van mijn vader gehoed, ‘antwoordde David. ‘Wanneer er een leeuw of een beer kwam om een schaap of een geit uit de kudde te stelen,
35  ging ik erachteraan, overmeesterde hem en redde het dier uit zijn muil. En als hij me wou aanvallen greep ik hem bij zijn kaken en sloeg ik hem dood.
36  Leeuwen en beren heb ik verslagen en die onbesneden Filistijn zal het net zo vergaan, omdat hij de gelederen van de levende God heeft beschimpt!
37  De HEER, die me gered heeft uit de klauwen van leeuwen en beren, zal me ook redden uit de handen van deze Filistijn.’ ‘Ga dan, ‘zei Saul tegen David, ‘en moge de HEER je bijstaan.’
38  Hij gaf hem zijn eigen uitrusting en hielp hem die aan te doen: een bronzen helm voor op zijn hoofd en een borstkuras.
39  Ten slotte gordde David het zwaard om en probeerde een paar passen te lopen, omdat hij aan zo’n zware uitrusting niet gewend was. ‘Ik kan hier niet mee lopen, ‘zei hij tegen Saul, ‘ik ben dat niet gewend.’ En hij deed de uitrusting weer af.
40 Hij pakte zijn stok, zocht vijf ronde stenen uit de rivierbedding en stopte die in zijn herderstas. Toen liep hij op de Filistijn af, zijn slinger in de hand.
41  Met zware stappen kwam de Filistijn op David af, voorafgegaan door zijn schildknecht.
42  Hij nam David, een knappe jongen met rossig haar, geringschattend op
43  en zei: ‘Ben ik soms een hond, dat je met een stok op me af komt?’ En hij vervloekte David in de naam van zijn goden.
44  ‘Kom maar op, ‘zei hij, ‘dan maak ik jou tot aas voor de gieren en de hyena’s.’
45  ‘Jij daagt me uit met je zwaard en je lans en je kromzwaard, ‘antwoordde David, ‘maar ik daag jou uit in de naam van de HEER van de hemelse machten, de God van de gelederen van Israël, die jij hebt beschimpt.
46  Maar vandaag zal de HEER je aan mij uitleveren: ik zal je verslaan en je hoofd afhouwen, en ik zal de lijken van de Filistijnen aan de aasgieren en de hyena’s ten prooi geven, zodat de hele wereld weet dat Israël een God heeft.
47  Dan zal iedereen hier beseffen dat de HEER geen zwaard of lans nodig heeft om te overwinnen, want hij is degene die de uitslag van de strijd bepaalt en hij zal jullie aan ons uitleveren.’
48 Toen kwam de Filistijn op David af en wilde tot de aanval overgaan, maar David was hem te snel af. Hij rende hem tegemoet,
49  stak zijn hand in zijn tas en haalde er een steen uit, slingerde die weg en trof de Filistijn zo hard tegen het voorhoofd dat de steen naar binnen drong en de Filistijn voorover stortte.
50  Zo overwon David de Filistijn met een slinger en een steen; hij trof hem dodelijk zonder dat hij daar een zwaard bij nodig had.
 
ELB 188: ‘k Stel mijn vertrouwen (in canon)
Schriftlezing: Efeziërs 6: 10-17 door Lidy Zwiers
10 Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht.
11  Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel.
12  Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.
13  Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden.
14  Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst,
15  de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten,
16  en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven.
17  Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden.
 
Lied 801: 1, 3, 6
Verkondiging
Lied 902: 1, 5
(de kinderen van de kindernevendienst komen terug en overhandigen de voorbeden aan de voorganger)

[Eventuele afkondigingen eventueel gevolgd door het zingen van lied 951: 2]
 
Gebeden

Collecte (tijdens de collecte kunnen de kinderen van de kinderoppas worden gehaald)
Lied 416: 1, 2, 3
Zegen met gezongen ‘Amen’

Zondag 15 september 2019, aanvang 10.00 uur Hervormde gemeente Vinkenbuurt

Voorganger: Ds Reijer R.J. de Bruijn
 
ORDE VAN DIENST
Welkom (Oud.)
Zingen: NLB 868: 1, 2, 5 Lof zij de Heer
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: NLB 215: 1, 2, 4, 7 Ontwaak, o mens, de dag breekt aan
Zullen we samen bidden?
Zingen: NLB 313: 5   O Gij die wilt ontmoeten
 
Schriftlezing: 1 Sam. 17: 31-58 (NBV) 
Zingen: NLB 1012: 1 t/m 5 Geef aan de wereld vrede, Heer 
Verkondiging: STRIJD EN KRACHT
Zingen: NLB 902: 1, 5 Is God de Heer maar voor mij
 
[Afkondigingen]
Zullen we samen danken?
Collecten
Zingen (slot): NLB 713: 1, 2, 5 Wij moeten Gode zingen
Zegen.
3x amen. 
 

Liturgie zondag 15 september 2019 9.30 uur Hervormde kerk Ommen

Predikant:  ds. Coby de Haan
Organist: Frans Dijkstra
 
Welkom- ouderling van dienst
Zingen:  Wees welkom Geest van God  Opwekking 788 https://youtu.be/L7bOo14uhe0
Stil voor God
 
Woorden van groet en bemoediging
Voorganger:  De Heer is met u, met jou
Allen: Zijn vrede is met ons
Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de HEER
Allen: De bron van alle goedheid en trouw
Voorganger: Hij is voor ons een barmhartige God
Allen: Zijn trouw duurt tot in eeuwigheid
 
Zingen: Psalm 27: 1 en 7
Gebed
Zingen met de kinderen: Ik ben dapper  https://youtu.be/5WlevSB6Co0
Kinderen komen naar voren
Gesprek met de kinderen
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 
Lied voor het lezen van de Schriften: O Gij die wilt ontmoeten lied 313 : 5
Schriftlezing: I Samuel 17: 32-54
Zingen:  Lied 1012: 1-5 Geef aan de wereld vrede Heer
Schriftlezing: Efeziers 6: 10-13  Zoek uw kracht in de HEER
Preek: De strijd aangaan
 
Lied 902: 1 en 5 Is God de Heer maar voor mij
Gebeden
Collecte
Zingen:  lied 713: Wij moeten Gode zingen halleluja vers 1,2 en 5
Zegen    afgesloten met gezamenlijk gezongen AMEN

Gebruik nieuwe liedboek en aanleveren liturgie / orde van dienst (Update 1.2)

De Protestantse Kerk in Nederland te Ommen, Vinkenbuurt en Witharen gebruiken tijdens hun diensten het nieuwe liedboek. De orde van diensten en of liturgieën die naar ons zijn opgestuurd kunt u uitprinten via het afdrukicoontje met tekst. Deze staat boven in het document. Wanneer wij een PDF bestand hebben geplaatst kunt u deze uitprinten via dit bestand. Graag deze vóór vrijdag 20.30 uur vooraf gaande aan de eredienst aanleveren. Wij wensen u goede diensten.

 

Psalm of lied?
In het nieuwe liedboek wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen psalmen en gezangen. De liederen zijn doorgenummerd van 1 tot 1016 met geregeld varianten die met letters worden aangegeven. Dit betekent niet, dat de psalmen afgeschaft zijn. De nummers 1 tot en met 150 geven de psalmen in de berijming van 1967 die ook in het oude liedboek stonden. Er zijn ook varianten, zoals 23a en 23b die we vroeger kenden als gezang 13 (D’almachtige is mijn herder en geleide) en als gezang 14 (De Heer is mijn herder). Dat zijn liederen die gebaseerd zijn op de tekst van psalm 23 (Ik wil van God als van mijn herder spreken). Vaak wordt in zulke liederen die op psalmen zijn gebaseerd de psalmtekst geïnterpreteerd en toegepast op de boodschap van het evangelie.
De oorspronkelijke psalmteksten zijn gemeenschappelijk bezit van de christelijke kerken en het joodse volk. Door in onze diensten psalmen te zingen brengen we onze verbondenheid met het volk Israël tot uitdrukking. De psalmen vormen daarmee de verbinding tussen het oude en het nieuwe testament. Jezus en de apostelen gebruikten de psalmen herhaaldelijk in hun verkondiging en dat doen de pastores in onze tijd nog steeds, uit welke kerk ze ook afkomstig zijn.
Het is niet de bedoeling van de opstellers van het liedboek, dat we de benaming ‘psalm’ loslaten. De eerste rubriek in het liedboek heeft als titel ‘PSALMEN’ en boven de nummers 1-150 staat als ondertitel ‘Psalm’ gevolgd door het nummer. Bij de nummers die gevolgd worden door een letter staan andere ondertitels. Het is geen wet, maar het ligt voor de hand dat we blijven spreken van (bijvoorbeeld) ‘psalm 23’ terwijl daarnaast gesproken kan worden van ‘lied 23a’. Degene die het lied aankondigt (de voorganger, de ouderling van dienst, de voorlezer) kan de woorden zelf kiezen. Wel is het streven, dat het beamerbeeld die keuze volgt.

Frans Dijkstra (namens Kleine Kerkeraad en Taakgroep Eredienst)


Gevoelsmatig hebben veel protestanten een wat negatief gevoel over het woord “liturgie”. Ze denken dan aan het Roomse gedoe van veel opstaan en zitten, formele gebeden en gemeente-responsies, kaarsen, wierook en kleurige kleding.
Maar eigenlijk betekent het woord liturgie “openbare dienst” en wil het de levende geloofsbeleving en de beweging van de gemeente in de eredienst aangeven. Het is wat je samen doet en beleeft: we zingen over Gods binnenkomst, bidden om vergeving, we zingen de lof over zijn daden, luisteren naar zijn Woord, bidden voor elkaar en de wereld, brengen Hem onze gaven, delen brood en wijn en ontvangen zijn zegen. Er zit beweging in zo’n eredienst.
En die beweging is de liturgie. We kunnen het mee-maken en be-leven.
Elke eredienst is dus een liturgische dienst, ook al kan de liturgische beweging in de ene dienst sterk verschillen van de andere.
Voor alle duidelijkheid: de liturgie is niet het bord op de kerkmuren of het papier waarop de lezingen en liederen staan afgedrukt. In de volksmond wordt dat vaak een ‘liturgie” genoemd maar in werkelijkheid heb je het dan over een programmaboekje . En je mag dat ook een “orde van dienst” noemen. Want er staat de ordening in van de opbouw van de eredienst.
In veel diensten zijn er drie hoofdelementen in de orde van dienst:
1. De dienst van de voorbereiding (we bereiden ons voor op de ontmoeting met God).
2. De dienst van het Woord (God ontmoet ons via zijn Woord)
3. De dienst van de gaven en gebeden (we geven een antwoord op de ontmoeting)
En als vierde element kan daar nog de sacramentsbediening bij komen: de viering van de Doop of van het Avondmaal.

Dank aan: Gereformeerde Kerk - Nijkerk 2016 

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters