Bericht van CvK Hervormde gemeente Ommen Bericht van CvK Hervormde gemeente Ommen

Het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente kijkt continu kritisch naar onder meer haar bezittingen, haar liquiditeitspositie en de helaas terugkerende jaarlijkse aanzienlijke tekorten.
Hierin is ook de concrete vraag opgenomen, wat willen wij op de langere termijn met het Hervormd Centrum. Is dit naar de toekomst toe nog rendabel? Hoe krijgen we een hogere bezettingsgraad? Wat zijn de te verwachten kosten? En moeten we het Hervorm Centrum wel of niet aanhouden?
De laatste jaren blijkt immers, dat de inkomsten in het Hervormd Centrum achteruit lopen en de kosten gestaag blijven stijgen.
Gelet hierop zal ook gekeken worden naar herbestemming en verdere ontwikkeling van dit perceel.
Het is op dit moment puur een informatie- en oriëntatiefase.
Mochten eventuele ontwikkelingen een concretere vorm krijgen, dan houden wij u hiervan op de hoogte.

R.W Stobbelaar, voorzitter CvK,
Hervormde Gemeente Ommen

terug