Gemeente avonden Gereformeerde Kerk Gemeente avonden Gereformeerde Kerk
Gemeenteavonden Gereformeerde Kerk Witharen en Ommen

Eind vorig jaar is door de Kerkenraad een begroting 2020 gepresenteerd waarbij het te verwachten tekort op de begroting ruim € 55.000,= was. Aktie Kerkbalans heeft voor dit jaar, 2020, iets meer dan € 10.000,= opgebracht aan toezeggingen ten opzichte van 2019. Een mooi resultaat rekening houdend met, helaas, steeds minder gemeenteleden die bijdragen.
Echter, ruim onvoldoende om het gat in de begroting te dichten.

Aan het College van Kerkrentmeesters was gevraagd, gelet de begroting, een voorstel te doen richting de (Kleine) Kerkenraad hoe dit gat van € 55.000,= te dichten of in ieder geval veel minder te doen zijn. Een voorstel hiertoe is een eerste keer besproken in de vergadering van de Kleine Kerkenraad 9 maart jl.
En toen kwam/was er corona en viel alles stil. Geplande acties, afspraken konden niet doorgaan.

Eén van de voorstellen om het tekort op de begroting terug te dringen was het niet langer gebruik maken van gebouw Irene voor de zondagse kerkdiensten. Dit zou een mogelijke besparing kunnen opleveren van € 14.000,=. Gelet de eerste keer dat dit is besproken 9 maart jl. en ons realiserend hoe gevoelig dit zou liggen bij gemeenteleden in Witharen is afgesproken hier verder geen ruchtbaarheid aan te geven.
Echter, de tijd tikt door en medio mei / begin juni is besloten dit voorstel te bespreken met de overige ambtsdragers vanuit Witharen. Dit is begin juni gebeurd en daarna is een afspraak gemaakt om als ambtsdragers vanuit Witharen het gesprek over dit voorstel aan te gaan met een afvaardiging College van Kerkrentmeesters en voorzitter Kerkenraad. Dit laatste overleg heeft plaatsgevonden dinsdag 23 juni jl.
Eind juni zijn alle ambtsdragers van de Gereformeerde Kerk geïnformeerd over de stand van zaken en hebben de betrokken ambtsdragers vanuit Witharen eind juni de contactpersonen in Witharen geïnformeerd. Tijdens die laatste bespreking is het verzoek gedaan om alle gemeenteleden in Witharen schriftelijk te mogen/willen informeren.
Over dit verzoek is afgesproken dit eerst te bespreken op een extra vergadering van de Kleine Kerkenraad dinsdagavond 11 augustus jl. Bij dit gesprek in de Kleine Kerkenraad waren ook enkele ambtsdragers vanuit Witharen aanwezig.
 
Ik gaf al aan dat wij ons realiseerden dat een voorstel om niet langer gebruik te maken van gebouw Irene voor de zondagse kerkdiensten gevoelig zou liggen bij gemeenteleden kerkend in gebouw Irene. In het oorspronkelijke voorstel was als datum voor "sluiting" genoemd november 2020. Dit hing samen met het in die periode stoppen van mw. Gera Mateman als kerkelijk werker waardoor de te verwachte werkdruk op de beide predikanten, ds. Kest Jelsma en ds. Hans Baart, zou toenemen. Door het niet langer gebruik maken van gebouw Irene zouden er minder preekbeurten vanuit onze beide predikanten ingezet hoeven te worden (waardoor de werkdruk bij hen weer iets zou afnemen).

Echter, zoals eerder gezegd, corona heeft de tijd stilgezet waardoor er, naast heel veel andere dingen, geen tijd was om te overleggen over dit voorstel met ambtsdragers en/of gemeenteleden. Daarnaast, corona slaat een extra (groot) gat in de begroting omdat veel activiteiten in De Kern geen doorgang konden (en kunnen) vinden.
Al met al, een gevoelig onderwerp met een oplopend tekort waar je als Kerkenraad zo snel mogelijk een besluit over wilt nemen. Echter, er moet wel begrip zijn en er moet, indien mogelijk, draagvlak voor zijn. Ik schrijf nadrukkelijk "indien mogelijk" want soms moet je als kerkenraad beslissingen nemen waar niet iedereen zich in herkent of gelukkig van wordt.

In het gesprek hierover dinsdagavond 11 augustus jl. is afgesproken een aantal gemeenteavonden te beleggen over het tekort op de begroting, een tekort dat structureel lijkt/is. 

Wij nodigen hiertoe alle gemeenteleden uit, en dat betekent dus Ommen en Witharen (want het tekort op de begroting is een gezamenlijk probleem, niet alleen van Ommen of van Witharen). Dan zullen wij vragen van uw kant hierover beantwoorden én willen wij graag van u horen welke ideeën / voorstellen u heeft om het tekort te doen verminderen en indien mogelijk op te heffen. Dan kan zijn door bezuinigingen door te voeren of door inkomsten te verhogen.
 
U wordt uitgenodigd om één van de vier gemeenteavonden bij te wonen waar gesproken zal worden over structurele tekorten op de begroting, eventuele ingrijpende maatregelen vanuit / door de kerkenraad om deze tekorten terug te dringen én suggesties van uw kant om of te bezuinigen of om inkomsten te genereren (alles met als doel tekorten terug te dringen). Gelet de ernst van de situatie maar vooral gevoeligheid van voorgestelde maatregelen willen wij zoveel mogelijk gemeenteleden in staat stellen hierover zich te laten horen. Met "gevoeligheid van voorgestelde maatregelen" wordt bedoeld dat binnen onze kerkelijke gemeenschap de afgelopen twintig jaar er altijd ruimte, tijd en geld was om bijna alles te kunnen doen. Nu de inkomsten onvoldoende zijn moeten wij nadenken over ingrijpende maatregelen zoals bijvoorbeeld niet langer gebruik maken van gebouw Irene voor kerkelijke activiteiten.

 Vandaar dat wij, op dit moment, vier gemeenteavonden beleggen, te weten maandagavond 31 augustus, donderdagavond 3 september, maandagavond 7 september en donderdagavond 10 september in de grote zaal van de kerk aan de Bouwstraat.
In deze kerkzaal kunnen wij per avond 100 gemeenteleden ontvangen rekening houdend met richtlijnen vanuit het RIVM, zoals de 1,5 meter onderlinge afstand.

De gemeenteavonden starten om 19:45 uur en u moet zich van te voren aanmelden. Mocht op basis van de aanmeldingen blijken dat vier avonden te weinig zijn dan worden nieuwe data vastgelegd.

Aanmelden kunt u doen via email (jwschinkelshoek@hotmail.com) onder vermelding van uw naam, adres en datum waarop u de gemeenteavond wilt bijwonen (én of u alleen komt of met meerderen).  
Ik vertrouw erop u als gemeenteleden over dit onderwerp voldoende, naar behoren te hebben geïnformeerd. Laten we respectvol met elkaar blijven omgaan om gezamenlijk tot een goede oplossing voor dit, ons probleem te komen.

Johan Schinkelshoek, voorzitter Kerkenraad  

 
 
terug