Belangrijk bericht over Corona maatregelen in komende periode Belangrijk bericht over Corona maatregelen in komende periode
Maandagmorgen 11 mei is overleg gevoerd over hetgeen wij als Hervormde gemeente en Gereformeerde kerk in Ommen (Witharen/Vinkenbuurt) kunnen, mogen en willen doen in onze kerken in verband met versoepeling van de corona-maatregelen per 1 juni en 1 juli aanstaande (onder voorbehoud van doorgang versoepeling maatregelen door overheid/RIVM én zoveel mogelijk rekening houdend met adviezen landelijke PKN). Bij dit overleg waren aanwezig ds. Karel Hazeleger, ds. Kest Jelsma, ds. Hans Baart, Marinus Dunnewind (voorzitter kerkenraad Hervormde gemeente), Gerry Westerhof (beleidsouderling Hervormde gemeente), Ronald Haveman (koster Hervormde gemeente), Lex Jaspers (koster Gereformeerde kerk) en Johan Schinkelshoek (voorzitter kerkenraad Gereformeerde kerk).
Onderstaand hetgeen wij hebben besproken en besloten (in gezamenlijk overleg):


·       Tot 1 september aanstaande handhaven wij de op dit moment genomen maatregelen. Dit betekent dat wij onze kerken niet openstellen voor reguliere diensten maar dat wij de huidige online-diensten tot in ieder geval 1 september as continueren. Reden hiervoor is dat wij voorzichtig zijn (en blijven), aan uw en onze gezondheid denken en onzeker zijn over de toestroom van toeristen in de komende maanden (vakantieperiode), zowel in de burgerlijke gemeente Ommen als in onze kerken. Wij beseffen dat wij hierin terughoudend zijn (en zullen zeker niet voorop willen lopen). Wij als kerkenraden denken zo hierin onze verantwoordelijkheid te nemen en rekenen op uw medewerking en volharding.

·       Wij kiezen er ook niet voor om voor 1 september aanstaande alleen de avonddiensten gezamenlijk te vieren (dus fysiek aanwezig zijn in een avonddienst). Immers als er geen fysieke ochtenddienst is, zal de avonddienst zeer waarschijnlijk (veel) meer mensen trekken.

·       Om meer variatie aan te brengen in de liederen in de online-diensten zal medewerking worden gevraagd aan gemeenteleden voor deelname in “een koortje” (gedacht wordt aan vijf – tien gemeenteleden).  Ds. Karel Hazeleger en ds. Hans Baart gaan dat eerst samen uitproberen om te bezien of dit “werkt”.

·       Doopdiensten. Eénmaal per maand en per kerkgebouw, tijdens een reguliere dienst een doopdienst plannen waarbij aanwezig kunnen zijn de ouders, kinderen en grootouders. Namens de kerkenraad zal dan ook een ouderling aanwezig zijn.

·       Voor het dopen met water zal gebruik worden gemaakt van een schelp (maar niet aan een stok). De schelp zal gebruikt worden om het “water uit het doopfond te scheppen”. Mochten er meerdere, maximaal drie per dienst/zondag, dopelingen zijn dan worden ook meerdere schelpen gebruikt.

·       Doen van openbare belijdenis. Zal niet plaatsvinden voor 1 september aanstaande. Nieuwe datum zal worden vastgesteld iom catechisanten door ds. Hans Baart.

·       Huwelijk. Vanuit beide kerken zal richting bruidspaar benadrukt worden om uit te gaan van een “besloten bijeenkomst”. Concreet: rekening houdend met de 1,5 meter samenleving is er in de hervormde kerk ruimte voor ca. 80 gemeenteleden en in de gereformeerde kerk voor max. 100 gemeenteleden (inclusief ambtsdragers).

·       Dank-/uitvaartdiensten. Ook hier zal benadrukt worden, binnen de toegestane aantallen, “besloten houden”. Beide kosters spreken met elkaar af inzake te hanteren / te volgen protocol (het van elkaar leren bijv. geen gebruik willen/moeten maken van de garderobe, dus jassen aanhouden / bij je houden in de kerkzaal). Met dit protocol kan dan aan de voorkant met de begrafenisondernemers beter worden afgestemd wat er van hen en de families wordt verwacht. Daarnaast zal bezien moeten worden in hoeverre de kosters ondersteuning behoeven voor het in goede banen (blijven) leiden van deze diensten.

·       Bevestiging van nieuweambtsdragers, herbevestiging en aftreden van ambtsdragers. In een gezamenlijke dienst in september, 20 of 27 september aanstaande. Twee predikanten zullen dan ingeroosterd worden, één predikant van hervormde signatuur en één predikant van gereformeerde signatuur. Daarmede wordt duidelijk de gezamenlijkheid en welke ambtsdragers hervormd dan wel gereformeerd zijn.

·       Kanselruil: dit zal de komende periode, mede vanwege de vakanties, vaker gebeuren (dus ook in de online zondagmorgendiensten).

·       Viering Heilig Avondmaal. Zondag 21 juni staat op het rooster en ds. Kest Jelsma is dan de voorganger. Dit wordt een zgn. thuisviering analoog aan de thuisviering op Goede Vrijdag in de hervormde gemeente. Beide voorzitters schenken hieraan ook aandacht in Kerkvensters / site PKN-Ommen.

·       Voor wat betreft zingen tijdens diensten zijn wij in afwachting adviezen landelijke PKN. 

·       Daar waar mensen / gemeenteleden aanwezig zijn tijdens een dienst (uitvaart, trouwerij, reguliere dienst) zal vastgelegd moeten worden (of gemakkelijk te achterhalen zijn) wie (naam, adres, woonplaats) aanwezig waren. Dit in geval er sprake mocht zijn, achteraf, van een uitbraak van het virus. Overleg over praktische invulling hiervan tussen beide kosters (en afzonderlijk iom met uitvaartonderneming).

·       Aandachtspunt is deelname en betrokkenheid leiding kindernevendienst. Betrokken / voorgaande predikanten betrekken zo vroeg mogelijk de leiding van de KND bij de dienst / het onderwerp.

·       Communicatie: nagaan wat wij hierover kunnen (laten) publiceren in Ommer Nieuws en/of Ommen Leeft, Kerkvensters, PKN-site, etc. As woensdag opname Vechtdal TV met de diverse predikanten/pastores. Algemene boodschap geven. Eerst eigen achterban informeren om te voorkomen dat ze door de media worden geïnformeerd i.p.v. door de eigen kerklijn. Zondagmorgen zal door de dienstdoende predikant bij de mededelingen kort worden aangegeven dat we voorlopig op dezelfde voet doorgaan en dat nadere informatie op de PKN-site en in Kerkvensters zal worden weergegeven.

·       Rooster voor de diensten op zondagmorgen (tot en met 30 augustus as) zal worden opgesteld door Johan Schinkelshoek rekening houdend met de vakanties van ds. Karel Hazeleger (27 juli – 16 augustus), ds. Hans Baart (15 juli – 11 augustus), ds. Kest Jelsma en ds. Tabitha Keuning.

·       Openstellen kerk door de week. De predikanten stemmen met de pastores andere kerkgenootschappen af of de eerder gemaakte afspraak staat (RK kerk open voor alle Ommenaren). Als we besluiten om de eigen kerk ook open te stellen dan zal in overleg met de kosters een moment worden geprikt waarop dit dan zou kunnen plaatsvinden. Bijv. dinsdagavond de GK en donderdagavond de HK van 19.00 – 20.30 uur.
 
Bovenstaande maatregelen / data en voornemens blijven onder voorbehoud maatregelen (c.q. het herroepen daarvan) door de overheid en het RIVM en gegeven adviezen landelijke kerk (PKN).
Zie tevens bijgaande link https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/de-liturgische-en-praktische-aspecten-van-online-vieren-op-een-rij/
  
terug