Bericht van de kerkenraad Hervormde Gemeente Bericht van de kerkenraad Hervormde Gemeente

PaKaN!
Onlangs hebben we in de kerkenraad het plan van aanpak van PaKaN! omarmd. De visie van het plan luidt: “Dat jongeren God, elkaar en zichzelf (beter) leren kennen en vanuit die relaties geloof leven, beleven en uitdragen”. Een mooie visie met daarbij een zeer ambitieus plan. Een plan waarin wordt aangegeven hoe we de komende drie jaar met de kinderen en jongeren in de Gereformeerde Kerk en Hervormde gemeente willen omgaan. Als kerkenraad zijn we blij met dit plan. We realiseren ons ook dat het realiseren van alles dat wordt beoogd niet vanzelf gaat. Daar zijn vrijwilligers, ja veel vrijwilligers voor nodig. Vrijwilligers die zich willen inzetten voor de opbouw van Gods kerk in Ommen. Ik roep u op om een vrijwilligerstaak voor uw rekening te nemen. Ik hoor u denken “Ik zou wel willen maar ik kan het niet omdat ik dat nog nooit heb gedaan”. In 2 Cor 12 : 9 zegt de Heer: “Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid”. Laat u dus niet weerhouden! De vraag aan ons allemaal is waar God ons wil laten werken in Zijn koninkrijk. We mogen hierom bidden en mogen erop vertrouwen dat Hij ons zal leiden op de wegen die we als gemeente hebben te gaan. Laten we elkaar hierin bemoedigen en ons hierin laten leiden door de Heilige Geest.
De gemeenteleden die bij PaKaN! betrokken zijn, zullen regelmatig in Kerkvensters, op de site van PKN Ommen en op social media stilstaan bij de uitwerking van genoemd plan van aanpak.

Ds. Tabitha Keuning
Zoals u allen weet is Tabitha Keuning sinds 1 november 2019 als ambulant predikant verbonden aan de Hervormde gemeente in Ommen. Zij verbond zich voor een jaar als “parttime predikant” aan Ommen. Nu het jaar er bijna opzit heeft Tabitha te kennen gegeven dat ze, ofschoon ze het goed naar haar zin heeft in Ommen, haar contract niet zal verlengen. Onduidelijkheid over wanneer de 2e predikantsvacature in Ommen ingevuld gaat worden en privéomstandigheden maken dat het een en ander voor haar niet meer met elkaar te combineren is.
Tabitha was vooral werkzaam binnen de vacante regio Noord-West en ondersteunde het pastorale team van deze regio. Daar bleef het echter niet bij. Zo heeft zij zich onder andere ook bemoeid met de voorbereiding en i.v.m. het Coronavirus digitale uitvoering van de stille week rondom Pasen. Daarnaast is ze meestal van de partij op de geplande vergaderingen waarbij haar inbreng zeer is gewaardeerd. Als aandachtige luisteraar treedt ze meestal niet op de voorgrond maar ze heeft wel altijd een eigen idee over zaken en laat dat waar nodig ook horen. Zij heeft op haar manier invulling gegeven aan de haar opgedragen taak binnen onze gemeente. Op die manier heeft ze kunnen en mogen meebouwen aan Gods kerk in Ommen.
Ofschoon zij nog een aantal weken voor ons werkzaam zal zijn, willen we haar nu alvast bedanken voor haar inzet en betrokkenheid bij onze gemeente. In een volgende Kerkvenster zal vanuit
Noord-West wellicht wat uitgebreider worden stilgestaan bij het vertrek van Tabitha. Ondertussen gaat de kerkenraad op zoek naar een passende oplossing voor de periode tussen het vertrek van Tabitha en de komst van een nieuwe 2e predikant.




 
terug