Bericht van de Kerkenraden Bericht van de Kerkenraden
Bericht van de kerkenraden

In eerdere berichtgeving hebben we als kerkenraden van de Gereformeerde Kerk en Hervormde gemeente aangegeven dat we over het houden van kerkdiensten, waarbij gemeenteleden fysiek aanwezig zijn in het kerkgebouw, nader zullen besluiten. Op 11 augustus 2020 heeft de kleine kerkenraad van de Gereformeerde Kerk en het dagelijks bestuur van de Hervormde gemeente hierover gezamenlijk een besluit genomen dat voorgelegd is aan de beide kerkenraden. Wat is besloten:

Kerkdiensten
 • Vanaf 13 september 2020 is het weer mogelijk om de kerkdienst mee te beleven in het kerkgebouw. Voorwaarde is dat wordt voldaan aan de landelijke richtlijnen van het RIVM: 1,5 meter afstand houden, thuis naar het toilet en handen wassen voor je weggaat en bij klachten blijf je thuis. Het is ieders eigen verantwoordelijkheid of men gebruik maakt van deze mogelijkheid. Vooralsnog gaat het alleen om de ochtenddiensten op zondagen. Dit geldt zowel voor de kerken in het centrum van Ommen als voor de kerken in Witharen en Vinkenbuurt. Daarnaast blijft het mogelijk de kerkdiensten online te volgen via Kerkomroep.nl
  Vanzelfsprekend zal dit besluit heroverwogen worden indien zich omstandigheden voordoen die dit noodzakelijk maken. In de maand oktober zal in elk geval een overleg gepland worden om de situatie te evalueren en waar nodig bij te te stellen.
 • De “1,5 meter samenleving” heeft gevolgen voor het aantal mensen dat in de kerk kan worden toegelaten. In de Gereformeerde Kerk is er plaats voor 100, in de Hervormde Kerk voor 70, in de Vinkenbuurt voor 20 en in Witharen voor 50 mensen.
  Dit betekent dat bij voldoende animo niet iedereen elke zondag naar de kerk kan gaan om daar de dienst live mee te maken.
 • Indien men vervoer nodig heeft om bij de dienst aanwezig te kunnen zijn, kan men dit aangeven zoals dat het geval was voor de coronacrisis. Dit blijft hetzelfde. Houd wel rekening met het dragen van mondkapjes tijdens het vervoer. Dit geldt zowel voor de bestuurder als de passagier.

Reserveren kerkdienst
 • Indien men de zondagse eredienst wil bijwonen, dient men zich aan te melden via het reserveringssysteem, zoals dat door de College van Kerkrentmeesters (CvK) van beide kerken gezamenlijk is aangegeven. Het is heel erg belangrijk dat men zich zoveel mogelijk via internet aanmeld. Dit kan vanaf 22 augustus 2020 via de site van pkn-ommen.nl  Lukt dit, ook na hulp van anderen, niet dan kan men (bij hoge uitzondering) telefonisch reserveren via telefoonnummer 0529-451338.  Dit telefoonnummer is wekelijks op dinsdag, woensdag en donderdag van 9.00 t/m 12.00 uur te bereiken. Op de internetsite van pkn-ommen.nl en in de volgende editie van Kerkvensters volgt hierover meer informatie. Op voorhand is hieronder een kort gedeelte opgenomen hoe men zich kan aanmelden.
 • Het systeem draagt zorg voor een goede verdeling. 
  Tijdens bijzondere diensten zoals wisseling van ambtsdragers en doopdiensten zal er afgeweken kunnen worden van het reserveringssysteem zodat genodigden de mogelijkheid krijgen aanwezig te zijn.
 • Indien men zich heeft aangemeld en is uitgenodigd voor het bijwonen van de kerkdienst in het kerkgebouw, dient men zich voor zijn en andermans veiligheid te houden aan het opgestelde gebruikersprotocol. Dit houdt onder andere in dat de aanwijzingen van de herkenbare coördinatoren opgevolgd moeten worden. Dit betekent bijvoorbeeld ook dat men zeer waarschijnlijk niet op zijn “eigen” gebruikelijke plaats in de kerk zitting kan nemen. Op de dag zelf krijgt men door een coördinator namelijk een plaats toegewezen.   
  De dienstdoende gastheer / -vrouw krijgt een taak om mee te helpen om de gang van zaken rondom de kerkdienst in goede banen te leiden. Zij worden tijdig door de verantwoordelijke coördinator op de hoogte gesteld van de te verrichten taak.
Praktische zaken m.b.t. de kerkdienst
 • Tijdens de kerkdienst zal er voorlopig geen gemeentezang zijn. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen voor de kerkdienst  kan in overleg met de dienstdoende predikant door een klein koor worden gezongen. Dit binnen de geldende  richtlijnen (minimaal 3 meter onderlinge afstand)
 • Tijdens de kerkdienst zal er door de diakenen geen collecte worden gehouden. Na afloop van de dienst is het mogelijk om bij het verlaten van de kerk een donatie achter te laten in de daarvoor bestemde collectezakken of kan een donatie overgemaakt worden via de bank of kan gedoneerd worden via de collecte app.
 • Na afloop van de dienst zal er voorlopig geen gelegenheid zijn om in De Kern koffie te drinken. Het is niet mogelijk dan te kunnen blijven voldoen aan de gegeven  richtlijnen van het RIVM.
  De Hervormde gemeente beziet of het koffiedrinken na afloop van de dienst weer opgepakt kan worden in het Hervormd Centrum. Hierover zal later meer informatie beschikbaar zijn.
 • De vieringen van het Heilig Avondmaal zullen conform het opgestelde rooster worden uitgevoerd. Dit betekent dat 6 september 2020 een online viering plaats zal vinden. In deze dienst wordt in de Hervormde gemeente ook het gebruikersprotocol getest. Dit betekent dat in deze dienst ook een x-aantal mensen aanwezig zullen zijn om het avondmaal in de kerk te vieren.
 • In zowel de Gereformeerde Kerk als in de Hervormde Kerk staat een doopdienst gepland op 4 oktober 2020.
 • Zondag 13 september 2020 leggen de belijdeniscatechisanten van het afgelopen seizoen 2019 -2020 belijdenis van hun geloof af in de Gereformeerde Kerk in een dienst waarin ds. Hans Baart voorgaat.  
 • Op 13 september 2020 zullen de steentjes ter nagedachtenis aan de overleden gemeenteleden in de daarvoor bestemde nis in de Hervormde Kerk worden gelegd. Daarnaast zullen de hartjes met daarop de namen van de pasgeboren kinderen in de daarvoor bestemde geboorteboom worden gehangen.

Startzondag
 • 27 september 2020 staat de startzondag gepland. Een dag die in het teken zou moeten staan van ontmoeting en verbinding. In verband met het coronavirus is besloten om dit jaar geen activiteiten te organiseren zoals men dat altijd gewoon was. Ds Karel Hazeleger zal op 9 september 2020 tijdens de te houden vesper met ambtsdragers en contactpersonen van beide kerken de aftrap doen voor het kerkseizoen 2020-2021. Gezien de te verwachten aantallen zal de vesper op 9 september 2020 in de Gereformeerde Kerk worden gehouden en zal online te volgen zijn voor gemeenteleden. Aanvang 19.30 uur.

Kinderen in de kerk
 • Naast de online aandacht voor de kinderen zal in de kerkdienst de kindernevendienst weer de invulling krijgen zoals de kinderen dat gewend waren.
 • Het is mogelijk om bij de te houden kerkdiensten kinderen bij de kinderoppas te brengen. Voorwaarde is dat de kinderen door 1 ouder voorafgaande aan de dienst worden gebracht en na afloop van de dienst door 1 ouder worden opgehaald.

Overige activiteiten
 • Binnen de gegeven richtlijnen van het RIVM kunnen activiteiten binnen de gemeente weer worden opgestart. Ook hier geldt dat het samen zingen wordt afgeraden.

Communicatie
 • Indien er zich nieuwe en/of aanvullende informatie voordoet, zal de gemeente middels Kerkvensters, beamer tijdens de erediensten en de internet site van PKN Ommen (pkn-ommen.nl)  worden geïnformeerd.


Kortom, de ochtenddiensten in de kerk zullen vanaf 13 september 2020 weer doorgang vinden. Als omstandigheden het noodzakelijk maken, zal dit besluit heroverwogen worden.

Namens beide kerkenraden
Johan Schinkelshoek, voorzitter kerkenraad Gereformeerde Kerk
Marinus Dunnewind, voorzitter kerkenraad Hervormde gemeente

Aanmelden voor kerkdiensten
Op de website www.pkn-ommen.nl staat een aanmeldknop waarmee u zich kunt aanmelden voor kerkdiensten. De volgende stappen moet u doorlopen:
Aanmeldformulier invullen met uw naam, e-mailadres, aantal bezoekers en een wachtwoord. Tot slot kiest u de diensten bij het kerkgebouw van uw voorkeur. Na deze aanmelding krijgt u direct een verificatie-mail toegestuurd. In deze mail moet u op de knop “Verifieer E-Mailadres” klikken. Hiermee is uw aanmelding volledig afgerond. Let op deze verificatie mail kan ook in uw spam box terechtkomen! De opgegeven gegevens kunt u overigens altijd weer aanpassen. Mocht u vragen hebben stuur dan een mail naar reserveren@pkn-ommen.nl.
Begin september worden uitnodigingen verstuurd totdat het maximum aantal is bereikt van het kerkgebouw. In de volgende editie van Kerkvensters meer informatie over dit onderwerp. Voor nu is het van belang dat als u uitgenodigd wilt worden voor een kerkdienst, u zich aanmeldt. 
terug