Gereformeerde Kerk Ommen - Witharen Gereformeerde Kerk Ommen - Witharen
Gereformeerde Kerk Ommen - Witharen
Als Gereformeerde Kerk in Ommen - Witharen zijn we onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en zijn we deel van de wereldwijde gemeenschap waarin mensen het goede nieuws van Gods liefde horen en delen. De kerk is daarin een vindplaats van geloof, hoop en liefde.  
                                                                

We willen een open, gastvrije kerk zijn. Een gemeente, waar iedereen zich thuis voelt en niemand zich buitengesloten voelt. Als Gereformeerde kerk willen we aansluiten bij de visie van de Protestantse Kerk Nederland en in Ommen een vindplaats zijn van geloof, hoop en liefde. We willen een kerk zijn waarin we… 
 • Liefde van God uitdelen 
 • Geloven in woord & daad 
 • Een plek zijn voor bezinning 
 • Geloof laten zien in de samenleving 
 • Ontmoeten en naar elkaar omzien 
 • Er in hoogte- en dieptepunten voor elkaar zijn 
 • De liefde van God mogen zien, horen en voelen en aanzetten tot…
In het koersplan staat beschreven hoe we dit in de komende jaren concreet willen maken. Daarin ligt de focus op 3 pijlers: 
 1. Midden-generatie (In het bijzonder gericht op de groep gemeenteleden in de leeftijd van 20 – 45 jaar (de zogenaamde midden-generatie en daarbij ook gezinnen met kinderen) 
 2. Maatschappelijke betrokkenheid in woord en daad uitstralen en tonen 
 3. Erediensten (aansprekende vormen, actueel, toegankelijk voor meerdere groepen gemeenteleden).

  Interieur Kerk Bouwstraat ,Ommen


   Witharengebouw Irene


 
We hebben ruim 2300 leden (850 doopleden / 1450 belijdend leden) Onze kerk heeft een locatie in Ommen bestaande uit een kerk en het naastgelegen zalencentrum De Kern. Daarnaast wordt er in Witharen, een dorp ongeveer 5 km ten noorden van de kern Ommen, gebruik gemaakt van gebouw Irene. Onze kerk is opgedeeld in twee wijken. We werken met een gezamenlijke kerkenraad en twee wijkraden. Binnen onze gemeente zijn verschillende werkgroepen o.a. eredienst en kerk & klimaat. De gemeente heeft twee wijkpredikanten, een jeugdwerker en een kerkelijk werker voor het ouderenpastoraat in de zorgcentra. In zalencentrum De Kern zorgt een professioneel team dat alles draait. Het zalencentrum is het kerkelijk gebouw voor allerlei kerkelijke activiteiten, maar wordt ook gebruikt door externe partijen.

Erediensten

De kerkdiensten in Ommen en Witharen vinden plaats op iedere zondagochtend met aansluitend ruimte om na te praten tijdens de koffie. Gemiddelde bezoekersaantal na corona is ongeveer 300. Daarnaast zijn er soms ook diensten op andere momenten. Deze ochtenddiensten kennen verschillende vieringsvormen. Zo zijn er de relatief traditionele diensten en zijn er in samenwerking met de Hervormde Gemeente vanaf dit jaar 8 diensten in het bijzonder gericht op jonge gezinnen. Daarnaast zijn er ook alternatieve, drempelverlagende diensten zoals @Eleven, 10-er-dient, Noaberkerk (Witharen), prikkelarme kerstviering en thema-diensten zoals motordienst, kerkdienst in de voetbalkantine, Taizé, top 2000, Hierbij staan we als gemeente open voor verandering en vernieuwing. 

Ontmoeting

We zijn niet alleen kerk op zondag. Ook op andere momenten willen we elkaar ontmoeten en naar elkaar omzien. Om die reden zijn we gestart met het opzetten van netwerken binnen de gemeente. Als gemeenteleden in netwerken zitten, kijken ze automatisch meer naar elkaar om en is het gemakkelijker om maatschappelijk betrokken naar buiten te treden. Behalve de kerkdiensten organiseren we verschillende andere activiteiten waarin gemeenteleden elkaar kunnen ontmoeten, maar waarin we ook gastvrij zijn voor iedereen. Wekelijks zijn er op dinsdag- en donderdagochtend inloopochtenden voor senioren. Ook kan men deelnemen aan een ouderenkoor. Bij Samen Eten, koken we met een groep voor mensen uit de gemeente en daar buiten die samen aan tafel gaan in De Kern. Dit sluit ook mooi aan bij het jaarthema ‘aan tafel’, maar is al ver daarvoor ontstaan. Vanuit het jaarthema ‘aan tafel’ organiseren we wel een aantal andere activiteiten rond samen eten. Ook organiseren we elk half jaar een pubquiz. Ook kennen we binnen onze kerk de Secret Sister, een project voor het bieden van troost, aansporing, stimulans of ondersteuning. Nieuw dit jaar is dat we als gemeenteproject in een aantal maanden toewerken naar de uitvoering van de musical Johannes de Doper.
  
 

Jeugdwerk PaKaN !
De Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk werken onder de noemer PaKaN! samen aan het jeugdwerk. In de naam zit daarom ook de afkorting PKN, maar staat ook voor ‘aanpakken’ en aan de slag gaan met de jeugd om ieder kind en jongere te helpen bij het vinden van en leven uit zijn of haar (christelijke) identiteit. Het gaat hierbij om kindernevendienst, Follow me (catechisatie-vorm), ruim 50 kinderen die zingen bij het Kinderkoor Vrolijk Geluid, Jeugddiaconaat met o.a. Nacht zonder Dak, werkvakantie van jongeren uit de gemeente met World Servants en nog veel meer.  
De vrijwilligers binnen PaKaN! worden ondersteund door een kerkelijk jongerenwerker.
 

Samenwerking met andere kerken

Als Gereformeerde Kerk Ommen - Witharen werken we nauw samen met de Hervormde Gemeente Ommen – Vinkenbuurt. Daarin is er sprake van gezamenlijke diensten, één kerkblad en website voor beide kerken, gezamenlijk jeugdwerk. Ook vindt er nauwe afstemming plaats mbt andere activiteiten. 
Daarnaast zijn er ook verschillende andere geloofsgemeenschappen in Ommen waarin we elkaar in samenwerking vinden. Dit wordt concreet in onder meer Interkerkelijk viering op de Vecht, vieringen in de stille week en samenwerking rond ‘Ommen geeft warmte’

Maatschappelijke betrokkenheid
Als kerk voelen we ons maatschappelijk betrokken en vanuit dit verantwoordelijkheid willen we dit in woord en daad uitstralen en tonen is er door diaconale arbeid, de commissie ZWO, PaKaN, werkgroep Albanië, World-Servants en andere vormen van jeugddiaconaat. Daarbij kunnen we ook denken aan Ommen geeft licht om aandacht te vragen rond de oorlog in Oekraïne, de vredeswandeling, of Ommen geeft Warmte, een initiatief dat is ontstaan vanuit de solidariteitsgedachte om minima te helpen bij het betalen van de hoge energierekening kreeg landelijk navolging. 

 

Gemeente opbouw
Ledenaantal :  2340 (74 niet gedoopt, 816 doopleden, 1450 belijdend leden)
Kinderen van 0-10 jaar :  8%
Jongeren van 10-20 jaar :  11%
Midden-generatie van 20-45 jaar :  21%
Generatie van 45 – 70 jaar  : 37%
Senioren van 70 jaar en ouder : 23%
 
 
 
terug