Hervormde Gemeente zoekt predikant(e) Hervormde Gemeente zoekt predikant(e)
Profielschets.
De Hervormde gemeente Ommen is op zoek naar een predikant(e) voor haar geografisch gebied Noord-West. In deze notitie schetsen wij een beeld van onze burgerlijke en Hervormde gemeente.
Misschien is Ommen straks uw nieuwe thuisbasis?

De burgerlijke gemeente Ommen
De gemeente Ommen is een zelfstandige gemeente aan de Vecht, een Hanzestad.
De gemeente telt bijna 18.000 inwoners. De sfeer is over het algemeen eerder gemoedelijk dan “stads”. Er zijn verschillende basisscholen, scholen voor speciaal onderwijs en een school voor voortgezet onderwijs.
Er is een groot aantal buurtschappen met een actief verenigingsleven. Ommen heeft economische activiteit op de industrieterreinen en er is een omvangrijke agrarische sector. In de zomermaanden bruist Ommen van de toeristen. In deze periode vinden er diverse activiteiten voor inwoners en toeristen plaats. De gezamenlijke kerken organiseren een interkerkelijke openluchtdienst en er zijn op de Bissinghwoensdagen (marktdagen met activiteiten) rond lunchtijd korte diensten in de Hervormde kerk.

Op het kerkelijk vlak zijn er diverse kerkgenootschappen. Naast de Hervormde gemeente zijn er een Gereformeerde en een Rooms katholieke kerk, twee Gereformeerd Vrijgemaakte en twee Evangelische gemeenten.

De Hervormde gemeente in Ommen
De Hervormde gemeente kent ca. 2500 leden. Tot voor kort waren er drie wijkgemeenten met drie predikanten, drie wijkkerkenraden en een algemene kerkenraad. In oktober 2019 heeft er een herstructurering plaatsgevonden. Sindsdien is er sprake van één kerkenraad met één beleidsplan.
De predikanten staan ten dienste van de hele gemeente, maar voor het pastorale werk onder gemeenteleden hebben ze ieder hun eigen pastorale gebied, resp. Noord-West (nu vacant) en Zuid-Oost.
Elk geografisch gebied heeft een eigen team van ouderlingen en pastoraal medewerkers.
De commissie PaKaN!, bestaande uit jeugdambtsdragers en vrijwilligers uit zowel de Hervormde gemeente als de Gereformeerde kerk, neemt een belangrijke positie in binnen het kerkenwerk. Zij ontwikkelt en organiseert het kinder- en jongerenwerk binnen de beide kerken.

Beleid
De Hervormde gemeente werkt met één beleidsplan met als belangrijk uitgangspunt dat er ruimte wordt geboden aan verschillende wijzen van geloofsbeleving en geloofspraktisering. De kerkenraad heeft als opdracht de veelkleurigheid in de gemeente te borgen en ruimte te geven. Er is ruimte voor het zegenen van andere relaties naast het huwelijk tussen een man en een vrouw. Daarnaast wordt er zowel een Heilig Avondmaal voor belijdende leden als ook een Heilig Avondmaal voor doop- en belijdende leden aangeboden. Er zijn zowel mannen als vrouwen in het ambt actief.
De veelkleurigheid geeft dat in het beleidsplan is opgenomen dat er precies één predikant is die bereid is tot het zegenen van andere relaties dan het huwelijk tussen een man en een vrouw (alleen uit de eigen gemeente) en dat er ten minste één predikant is die voorgaat in Heilig Avondmaalsvieringen voor doop- en belijdende leden. Tevens is er één predikant die bereid is mee te werken aan de diensten georganiseerd door de Werkgroep Rondom Pasen. Wij zoeken nu een predikant die deze taken blijmoedig op zich kan en wil nemen.


Modaliteit
De “kleur” van de kerk in Ommen omvat de gemiddelde breedte van de landelijke kerk. Ze is te omschrijven als deels confessioneel, deels midden-orthodox. Binnen deze breedte zijn er verschillende richtingen.
Samenwerking
Binnen de Hervormde gemeente is plek voor twee fulltime predikanten en een parttime kerkelijk werker voor jongeren. (In 2020 wordt hem opnieuw een contract aangeboden voor drie jaar.)
De kerkelijk werker maakt deel uit van PaKaN! en is actief binnen het gezamenlijke jeugdwerk van de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk. De Hervormde en Gereformeerde predikanten vergaderen samen met de kerkelijk werkers in het Ministerie van Predikanten. Naast de jeugd wordt met de Gereformeerde kerk ook op andere onderdelen samengewerkt. In grote lijnen gaat het om samenwerking op het gebied van evangelisatie, vorming en toerusting (kringwerk), zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking (ZWO). Daarnaast is er met de Gereformeerde kerk een gezamenlijk kerkblad, wordt er een gezamenlijke website onderhouden (www.pkn-ommen.nl) en zijn er gezamenlijke zondagavonddiensten.

Vieringen
De gemeenteleden komen in Ommen samen in één kerkgebouw. In de buurtschap Vinkenbuurt staat een kerkgebouw waar de inwoners en betrokkenen bij kerk Vinkenbuurt samenkomen. Ook gemeenteleden uit Ommen bezoeken soms deze diensten.
In de diensten wordt veelal gewerkt met een klassieke liturgie met moderne tinten. Er wordt meestal gelezen uit de nieuwe Bijbelvertaling en gezongen uit het nieuwe Liedboek. Ommen staat open voor het zingen/luisteren naar andere liederen of een andere invulling van de liturgie. Het gebruik van de beamer kan hierbij behulpzaam zijn. Veelal begeleidt het orgel de samenzang, maar er wordt ook gezocht naar muzikale medewerking met andere instrumenten.

De beide predikanten zijn samen verantwoordelijk voor het hele gemeentewerk.
Zij gaan voor in rouw- en trouwdiensten, geven catechese en gaan voor in vieringen in de verzorgingshuizen. Ook gaan zij beurtelings voor in de kerkdiensten in Vinkenbuurt en Ommen.

Predikantsplaats
Voor het geografisch gebied Noord-West zoeken wij een predikant(e) die in de gemeente werkt naast onze huidige predikant.
Wij zoeken een predikant(e) met verschillende eigenschappen en vaardigheden voor het algemene predikantswerk waarvan we een aantal aspecten eruit willen lichten.

Wij zoeken een predikant die zich herkent in het volgende:

Eigenschappen:
- weet zich door God tot het ambt geroepen;
- vindt de eigen geloofsbeleving terug in het midden-orthodoxe gedeelte van de kerk;
- gebruikt de bijbel als richtsnoer en bron voor het dagelijks leven;
- beschikt over een reflecterend vermogen en schroomt niet om zaken bespreekbaar te maken;
- beschikt over een empathisch vermogen, kan luisteren en laat mensen in hun waarde;
- beschikt over humor en enthousiasme.

Vaardigheden:
- de Bijbel uitleggen naar het hedendaagse leven
- oog hebben voor de hele breedte van de gemeente;
- affiniteit hebben met jongeren
- makkelijk verbinding maken met jongeren
- verschillende generaties onderling met elkaar verbinden;
- goed kunnen samenwerken, ook met andersdenkenden
- een bruggenbouwer zijn;
- vaardig zijn met social media ook in het pastoraat;
- vernieuwing kunnen en willen brengen in onze gemeente.
Taken:
- samen met de leden van pastoraal team Noord-West invulling geven aan het pastoraat in dit gebied
  en hierbij ook zoeken naar nieuwe wegen om mensen met elkaar te verbinden
- deel uitmaken van PaKaN! en van daaruit meewerken aan het binden van de gezamenlijke jeugd   
  van de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk
- deel uitmaken van de Werkgroep Rondom Pasen en voorgaan in bijbehorende vieringen
- voorgaan in vieringen van het Heilig Avondmaal voor doop- en belijdende leden (ook kinderen)
- voorgaan in diensten waarin een zegen wordt gegeven aan andere relaties dan een
  huwelijk tussen man en vrouw.

Reageren
Gaat uw hart sneller kloppen van deze uitdaging, bent u toe aan een (nieuwe) gemeente en zou u met ons willen kennismaken, mail dan uw motivatiebrief en CV uiterlijk  5 oktober 2020 naar:
herv-bc@pkn-ommen.nl t.a.v. de beroepingscommissie, Aly van den Berg.
.
Voor vragen en nadere informatie kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de beroepingscommissie Janny Schaapman 0523-656696, 06-30964884.
Wij wensen u Gods zegen toe bij het overdenken van deze predikantsplaats in Ommen.


 
terug