Jaarrekening 2020 Hervormde gemeente Jaarrekening 2020 Hervormde gemeente
Jaarrekening 2020 Hervormde Gemeente

Onderstaand een overzicht van de baten en lasten over 2020.
 
Hervormde Gemeente
Ommen
Begroting
2020
Rekening
2020
Rekening
2019
Opbrengsten en baten Kerk      
Opbr. onroerende zaken 10.488 13.041 27.015
Opbrengsten uit rente 40.400 36.136 34.470
Kerk.bijdragen/collectes 311.250 319.658 318.873
Overige opbrengsten 100   198
Opbrengsten subsidies 10.022   1.748
Totaal baten 372.260 368.835 382.304
Uitgaven en Kosten      
Kerkelijke gebouwen 62.286 45.738 33.225
Pastoraat 233.419 186.726 257.096
Kerkdiensten en activiteiten 48.175 20.536 47.940
Afdrachten aan PKN 24.743 23.713 25.424
Salarissen en vergoed. 107.050 85.880 102.906
Beheer, admin., archief 7.855 10.169 12.110
Bankkosten 1.000 540 964
Totaal lasten 484.528 373.302 479.665
Baten -/- Lasten Kerk -112.268 -4.467 -97.361
       
Baten -/- Lasten
Hervormd Centrum
  -37.945 9.645
       
Baten -/- Lasten totaal -112.268 -42.412 -87.716
       
Bijzondere posten:      
Boekwinst pastorie   35.107  
Legaten     25.000
Mutaties reserves en
voorzieningen
25.514 49.157 10.849
Totaal 25.514 84.264 35.849
       
Resultaat naar
Algemene Reserve
-86.754 41.852 -51.867


Een korte toelichting op de belangrijkste financiële feiten:

Het resultaat
2020 wordt afgesloten met een voordelig resultaat van € 41.582, dat is toegevoegd aan de algemene reserve. Begroot was een nadelig saldo van € 86.754.
Hierna zal kort worden ingegaan op de belangrijkste verschillen met de begroting.

                                                                                                                                             
De kerkelijke bijdragen en collectes zijn  € 8.408 hoger dan begroot en zelfs enigszins hoger dan in 2019. De oproep aan de om vooral via de bank collectegelden en giften te storten is ruimhartig opgepakt. Een reden voor grote dankbaarheid.

Subsidies en Kosten kerkelijke gebouwen
Het groot onderhoud in het kader van de subsidieregeling voor de kerk Ommen heeft in 2020 niet plaatsgevonden. Dit geeft een eenmalige besparing van € 6.526.

De kosten van pastoraat zijn € 46.693 lager dan begroot. Het hele jaar hadden we één eigen predikant, de tweede predikantsplaats werd ingevuld met hulppredikanten die lagere kosten met zich meebrachten.

De kosten van kerkdiensten en kerkelijke activiteiten (€ 20.536) zijn gehalveerd t.o.v. de begroting en 2019. Door de coronapandemie werden beduidend minder diensten gehouden en andere kerkelijke activiteiten georganiseerd.

De salarissen en vergoedingen van het personeel in dienst daalden met € 17.206 grotendeels als het gevolg van een personele wisseling op het kerkelijk bureau. Met minder uren werden minder kosten gemaakt.

Hervormd Centrum
De resultaten van het Hervormd Centrum hebben zwaar geleden onder de gevolgen van de coronapandemie. De omzet daalde met 60%, terwijl de daling van de kosten daarmee geen gelijke tred hield. Het resultaat was een verlies van € 37.945. In 2019 was dit nog een bate van € 9.645.

Bijzondere posten
Bij de verkoop van de pastorie aan de Voormars werd een eenmalige boekwinst van € 35.107 gerealiseerd.

Inzage jaarrekening
De jaarrekening van de Hervormde Gemeente ligt voor gemeenteleden ter inzage van dinsdag 18 t/m dinsdag 25 mei a.s. op het kerkelijk bureau (tijdens openingsuren).
 
terug