KOERSPLAN GEREFORMEERDE KERK OMMEN (2020 – 2025) KOERSPLAN GEREFORMEERDE KERK OMMEN (2020 – 2025)

Aanleiding en totstandkoming van het koersplan.

In september 2018 hebben we met de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk onder leiding van Jack de Koster een aanzet gemaakt om de koers voor de komende jaren te bepalen.  
In de eerste sessie is nagedacht over en gesproken over de visie op de gemeente. Vragen zoals “wat is de roeping van de gereformeerde kerk in Ommen?”, “wat betekent deze kerk voor jezelf?” en “wat voegt deze kerk toe aan de samenleving in Ommen én waarin maakt zij het verschil: missionair, pastoraal, diaconaal,?”
In de tweede sessie is nagedacht over waar voor de komende jaren de uitdagingen liggen als het om kerk-zijn gaat. De ambtsdragers van de kerkenraad kwamen tot de volgende uitdagingen: Betrokkenheid op de samenleving (in woord & daad), Jongeren/jonge gezinnen plus midden-generatie, de eigen kerkstructuur en de erediensten
In de afsluitende, derde, sessie zijn vanuit de eerste sessie (visie) en tweede sessie (urgentie) beleidsvoornemens besproken en opgeschreven. Dit resulteerde in onderstaande drie beleidsvoornemens voor de komende jaren.  In 2020 is door de kleine kerkenraad besloten hieraan toe te voegen “een gezonde financiële huishouding”.

Visie

We willen een open, gastvrije kerk zijn. Een gemeente, waar iedereen zich thuis voelt en niemand zich buitengesloten voelt. Als Gereformeerde kerk willen we aansluiten bij de visie van de Protestantse Kerk Nederland en in Ommen een vindplaats zijn van geloof, hoop en liefde. We willen een kerk zijn waarin we…
  • liefde van God uitdelen
  • geloven in woord & daad
  • een plek zijn voor bezinning
  • geloof laten zien in de samenleving
  • ontmoeten en naar elkaar omzien
  • er in hoogte- en dieptepunten voor elkaar zijn 
  • de liefde van God mogen zien, horen en voelen en aanzetten tot…

Waar richten wij ons op

Binnen het kader van een gezonde financiële huishouding van de Gereformeerde Kerk te Ommen zijn de beleidsvoornemens voor de komende jaren (2020 – 2025):
  1. Actief richten op de groep gemeenteleden in de leeftijd van 20 – 45 jaar (de zogenaamde midden-generatie)
  2. Maatschappelijke betrokkenheid in woord en daad uitstralen en tonen
  3. Erediensten (aansprekende vormen, actueel, toegankelijk voor meerdere groepen gemeenteleden)

De koers en de focus zijn aangegeven. De opdracht aan de gemeente om hiermee aan de slag te gaan. Dit maken we gedurende de looptijd van het koersplan concreet.


Huidige stand van zaken

Focus op de Midden-Generatie

Mede ter invulling van het ons actief richten op de groep gemeenteleden in de leeftijd 20 – 45 jaar is eind 2019 besloten om het binnen de Hervormde gemeente van Ommen aflopende contract met de jongerenwerker vanaf 1 september 2020 voor een periode van maximaal drie jaar over te nemen (waarbij de kosten 50/50 worden gedeeld door de Gereformeerde Kerk en de Hervormde gemeente). De jongerenwerker richt zich in eerste instantie op ondersteuning aan PaKaN  (gezamenlijk jeugdwerk van Gereformeerde Kerk en Hervormde Gemeente) waarbij wij hopen en verwachten dat er een spin-off zal zijn richting gemeenteleden in de leeftijd van 20 – 45 jaar (mede gelet jonge gezinnen en daarbij horende kinderen) én dat de jongerenwerker betrokken kan en zal worden bij beantwoording van de vraag hoe de midden-generatie te bereiken.

Verder is in het najaar 2020 gesproken over het terugdringen van het structurele tekort én taakverdeling / “urenverantwoording” van beide predikanten gelet het stoppen van de kerkelijk werker voor het ouderenpastoraat (Gera Mateman, op jaarbasis 675 uur). Hierbij kwam ook ter sprake het project Vlierlanden waar voor ds. Hans Baart structureel tijd beschikbaar is/wordt gesteld. Project Vlierlanden is gericht op de jonge gezinnen (25 – 40 jaar) met of zonder kinderen in deze nieuwbouwwijk en beoogd de onderlinge gemeenschap en verbondenheid te vergroten.

Maatschappelijke betrokkenheid

Om maatschappelijk betrokken te kunnen zijn, zien wij het als voorwaarde om als gemeente betrokken op elkaar te zijn. Vanuit onze visie willen we elkaar ontmoeten en naar elkaar omzien. Om die reden zijn we gestart met het opzetten van netwerken binnen de gemeente. Dit is concreet gemaakt in onder andere activiteiten als de pubquiz, secret sisters ed. Als gemeenteleden in netwerken zitten, kijken ze automatisch meer naar elkaar om en is het gemakkelijker om maatschappelijk betrokken naar buiten te treden. Ook scholing en voorlichting, kan op een luchtige manier, voor ambtsdragers en contactpersonen kan zorgen voor een versterking van de verbinding.
Maatschappelijke betrokkenheid in woord en daad uitstralen en tonen is er door diaconale arbeid, PaKaN, werkgroep Albanië, World-Servants (dit ook in afstemming met PaKaN), de commissie ZWO en jeugddiaconaat. Verder is één van onze predikanten deelnemer in de Participatieraad Sociaal Domein Ommen.

Erediensten

Dit heeft de afgelopen twee jaar van de drie beleidsvoornemens eigenlijk de minste aandacht gekregen omdat we 1) prioriteit gelegd hebben bij de midden-generatie en 2) in het jaar 2020 er door het covid-19 virus veel minder erediensten konden worden gehouden én met veel minder gemeenteleden (30 tot maximaal 100 gemeenteleden waarbij voorheen 500 – 600 in een morgendienst gebruikelijk was).
Toch is ook dit onderwerp, Erediensten, in het najaar van 2020 in een stroomversnelling gekomen als gevolg van het voorstel/idee om in ons kerkgebouw te stoppen met de gezamenlijke avonddiensten. Discussie hierover is tot op dit moment alleen gevoerd in de Kleine Kerkenraad gelet de te nemen beslissing hierover met het oog op het preekrooster 2021. In de vergadering van de Kleine Kerkenraad dd 1 december 2020 is hierover gesproken en besloten besluit hierover mede te delen aan de Hervormde gemeente. Tevens is ruimte gelaten om in de avonddiensten “speciale diensten” te organiseren zoals bijvoorbeeld taizédiensten, musical, cantatedienst, lessons & carols, dienst met een koor, etc.

Financieel gezond

Om te komen tot een gezonde financiële huishouding zijn naar aanleiding van de drie gemeenteavonden meerdere voorstellen nader uitgewerkt. Achter de schermen zijn ook maatregelen genomen waardoor wij, los van financiële consequenties van het corona-virus, in 2021 een begroting kunnen presenteren met een (veel) minder groot tekort dan in de begroting 2020. Daarnaast moeten nog enkele voorstellen besproken worden met de gemeente en zijn wij positief gestemd over de financiële consequenties van diverse voorstellen. Ook moet genoemd worden de actie “Dankbaar” die in één maand tijd +/- € 25.000,=  heeft opgeleverd. Dat is natuurlijk niet structureel maar toont wel de veerkracht en betrokkenheid van deze, onze gemeente. Vanuit deze actie Dankbaar wordt een lijntje gelegd naar de Aktie Kerkbalans 2021 waarin wij gemeenteleden vragen om maximaal gebruik te maken van een periodieke giften voor de Vaste Vrijwillige Bijdrage.
 
Focus op de middengeneratie
De koers en de focus zijn aangegeven. De opdracht aan de gemeente om hiermee aan de slag te gaan. Dit maken we gedurende de looptijd van het koersplan concreet. Activiteiten worden hieronder kort en bondig weergegeven – dit document is daarin een groeidocument en wordt gedurende de periode aangevuld.
Datum Activiteit Doelstelling Doelgroep Wat is er gerealiseerd en mogen we op terugkijken
  Aanstelling Jongerenwerker PaKaN! Ondersteuning PaKaN! (Gezamenlijk jeugdwerk GK en HG) zodat er een spin-off zal zijn richting gemeenteleden in de leeftijd van 20 – 45 jaar (mede gelet jonge gezinnen en daarbij horende kinderen)
En de kerkelijk én dat Thomas betrokken kan en zal worden bij beantwoording van de vraag hoe de midden-generatie te bereiken.
Jeugd van 0-18 met hun ouders


 
 
  Project Vlierlanden Onderlinge gemeenschap en verbondenheid te vergroten.
 
Middengeneratie met of zonder kinderen  
         
         
         
Maatschappelijk betrokken
De koers en de focus zijn aangegeven. De opdracht aan de gemeente om hiermee aan de slag te gaan. Dit maken we gedurende de looptijd van het koersplan concreet. Activiteiten worden hieronder kort en bondig weergegeven – dit document is daarin een groeidocument en wordt gedurende de periode aangevuld.
Datum Activiteit Doelstelling Doelgroep Wat is er gerealiseerd en mogen we op terugkijken
April 2020 - november 2021 Tuin van Hoop In de PKN Ommen Paasdienst van 2020 stonden we stil bij de weggerolde steen van het graf van Jezus. De steen van de wanhoop die de toekomst leek af te sluiten werd tot steen van hoop, van het nieuwe leven dat sterker is dan de dood.


 
Inwoners van Ommen Symbolisch legden burgemeester Hans Vroomen en ondergetekenden een steen voor de kerk neer waarop wij een woord van hoop schreven. In de dagen en weken daarna volgenden zo’n 500 mensen dit voorbeeld. Ook in Vinkenbuurt ontstond een teken van stenen van hoop. Dit alles te midden van de coronacrisis waarvan we toen (en eigenlijk nog steeds niet) wisten hoelang dit zou duren en welke impact dit zou hebben op ons persoonlijk en kerkelijk leven. De stenen hebben inmiddels een blijven plek gekregen in de aangelegde ‘tuin van hoop’ voor de kerk welke op zondag 14 november werd geopend.
  Opzetten van netwerken Elkaar ontmoeten en naar elkaar omzien Gemeenteleden Pubquiz, secret sisters
Oktober 2021 - Ommen geeft warmte Bijdragen aan een rechtvaardiger verdeling van de belastingcompensatie vanwege de gestegen energieprijzen Minima in gemeente Ommen In oktober 2021 namen we het initiatief tot het vormen van een plaatselijke interkerkelijke werkgroep met de naam 'Ommen geeft warmte'. De werkgroep ontstond naar aanleiding van het feit dat de regering besloot om vanwege de sterk gestegen energieprijzen ieder huishouden een korting van ongeveer 400 euro te geven op de energiebelasting. De werkgroep is van mening dat die korting rechtvaardiger verdeeld kan worden waarbij de mensen die het echt nodig hebben meer compensatie ontvangen dan zij die het minder of niet nodig hebben (omdat ze een vast energiecontract of een goed inkomen hebben). In deze werkgroep participeert de diaconie. De oproep van de Werkgroep aan mensen die de energiecompensatie niet of minder nodig hebben om vanuit een solidariteitsgedachte een bijdrage in een gevormd Warmtefonds te storten resulteerde erin dat er medio februari ongeveer 35.000 euro was binnengekomen. De gemeente Ommen heeft inmiddels aangegeven dat ze het bedrag van de Kerken zullen verdubbelen. De Werkgroep is actief bezig met het bereiken van hen die in aanmerking komen voor een uitkering vanuit het Warmtefonds. Ze hoopt begin april 2022 de minima tegemoet te komen door het uitreiken van bonnen die ingewisseld kunnen worden bij de supermarkten. Hoe hoog het uit te keren bedrag per huishouden is, is afhankelijk van het bedrag dat uiteindelijk gedoneerd is en van het aantal aanvragen. De verwachting is dat dit minimaal 200 euro per huishouden zou zijn.

De Werkgroep bezint zich naar aanleiding van de opgedane ervaringen er nog op in gesprek met de plaatselijke politiek te gaan over het armoedebeleid om elkaar daarin te leren kennen en ondersteunen. Daarnaast heeft de actie ‘Ommen geeft warmte’ ook landelijk navolging gekregen.

Het initiatief van Ommen is genomineerd voor de Ariënsprijs. Deze prijs van het Aartsbisdom Utrecht wordt eens in de drie jaar uitgereikt aan initiatieven op het gebied van caritas en diaconie, zoals armoedeprojecten (22 oktober ‘22 uiteindelijke bekendmaking van winnaar). 
         
         

 
terug