Samenvatting gemeenteavond Hervormde Gemeente 22 november 2022 Samenvatting gemeenteavond Hervormde Gemeente 22 november 2022
 1. Welkom door Marinus Dunnewind.
   
 2. Opening door Ds. Hans Tiggelaar.
   
 3. Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de kerkenraad.
  De vraag met betrekking tot de reden waarom Ds. Prins heeft bedankt wordt beantwoord.
   
 4. Vorming / toerusting en Commissie Eredienst door Ds. Henry Dorgelo
  Vorming en toerusting
  Er zijn gespreksgroepen zoals Kijken in de ziel en gemeentegroeigroepen gestart. De gespreksgroep met betrekking tot het bijbelboek Marcus wordt uitgesteld tot er een nieuwe predikant is.

  Commissie Eredienst
  De commissie is begonnen met een studie wat de bron is voor de liturgie. Het dienstboek PKN wordt vergeleken met de gewoonten in Ommen. Moeten deze gewoonten veranderen of kunnen ze blijven? Hierover brengt de commissie advies uit aan de kerkenraad.
   
 5. Activiteiten pastorale teams jaarthema PKN “Aan tafel” door Janny Schaapman
  *      Er zijn 4 soorten pastoraat: vast huisbezoek, lief en leed, doelgroepen en ouderenpastoraat.
  *      Indien een gemeentelid bezoek voor zichzelf of voor een ander van een predikant, ouderling
          of pastoraal medewerker zou willen, kan hij/zij dat aangeven bij de coördinator van het pastorale team.
  *      In het kader van omzien naar elkaar / ontmoeting is de actie “koffiepot” opgezet.
Het doel hiervan is om eens een    kop koffie te drinken met mensen die je (nog) niet kent.
*      Met betrekking tot de activiteit “Samen aan tafel” is een stamppottenbuffet georganiseerd.
*      Er wordt de mogelijkheid geboden om, in plaats van thuis, op een locatie samen kerstbakjes te maken.
*      Binnenkort verschijnt van Petrus het Adventsnummer. Hier kan men zich gratis op abonneren.
*      Gemeenteleden worden opgeroepen om leuke ideeën m.b.t. het jaarthema door te geven aan
        Janny Schaapman.


Gemeenteleden die graag een groothuisbezoek willen organiseren, mogen zich melden bij Janny Schaapman.

 
 1. Ontwikkelingen PaKaN! door Thomas Abbes en Arjan Veurink
  De organisatie van PaKaN! wordt uitgelegd en de georganiseerde activiteiten worden genoemd en toegelicht. PaKaN! is een Samen Op Weg commissie met GK. De rol van Thomas Abbes, de kerkelijk jongerenwerker, is die van een meespelende coach. Gezien de vele wisselingen en het tekort aan vrijwilligers binnen PaKaN! is dit ook nodig.
 2. CVK door Rijk Stobbelaar
  Aan en verkoop onroerend goed
  De pastorieën aan de Voormars en Kievitstraat zijn verkocht. Mooie panden maar in een dergelijke staat dat er veel in geïnvesteerd moest worden om de problemen in deze panden op te lossen. De afweging tussen de investeringskosten of verkopen heeft gemaakt dat besloten is beide panden te verkopen.

Aangekocht Pand 25 en Roodborst 46. Roodborst 46 is aangekocht met daarbij de hoop dat het als pastorie voor een nieuwe predikant geschikt zou zijn. Mocht de predikant op zich laten wachten of de woning als pastorie niet nodig zijn dan zou verhuur een optie zijn. Vanwege de financiële situatie van onze gemeente is besloten de Roodborst 46 niet meer als pastorie te bestemmen maar te gaan verhuren. In Kerkvensters verschijnt daartoe een oproep.

Nu de Roodborst wordt verhuurd zal het CVK uitkijken naar een nieuwe pastorie voor een tweede predikant voor onze gemeente. Op welk moment een pastorie moet worden aangekocht is voor het CVK lastig te bepalen. Immers een predikant kan ook zelf in woonruimte voorzien en op dit moment is er enorme krapte op de woningmarkt.

Gebruik Pand 25
De benedenverdieping van Pand 25 is in oktober 2020 aangekocht. Een team vrijwilligers heeft hard gewerkt om er iets moois van te maken. De werkzaamheden zijn in een afrondende fase en de verwachting is dat het in januari 2023 opleverklaar is.
Vanuit de kerk was er een lang gekoesterde wens om ruimte te hebben voor een missionair punt en voor diverse andere activiteiten. Daarnaast is Pand 25 bedoeld als ontmoetingspunt voor Ommen waarbij iedereen zich kan inzetten voor het missionaire werk vanuit Pand 25. Het is niet bedoeld als concurrentie voor bestaande initiatieven als bijv. het Inloophuis.


Begroting 2023
De begroting toont een verlies van € 206.000,-.
Oorzaken
1.     De grootste oorzaak zijn de hoge energiekosten, deze gaan van € 38.000,- dit jaar naar ruim
        € 120.000,- volgend jaar waarbij het Hervormd Centrum de grootste verbruiker is. Er zijn maatregelen
        genomen om het energieverbruik zoveel mogelijk te beperken.  Ook zijn door de Hervormde
        gemeente 71 zonnepanelen aangekocht bij de coöperatie in Vinkenbuurt. De opbrengst hiervan helpt
        om de energiekosten te drukken van alle gebouwen van de Hervormde gemeente. Zonnepanelen op
        het dak van het HC, zoals voorgesteld werd, zouden alleen uitwerking hebben op de energierekening
        van het HC.

2.     De begrote personele kosten stijgen door een aanstelling van een tweede predikant en stijging van
        verdere personeelskosten. Deze kosten zijn inclusief de kosten van intrede en verhuizing van
        predikanten.

3.     De opbrengst van de rentedeposito’s is gekelderd naar nagenoeg nul. Als er projecten van SKG
        worden aangeboden dan wordt daar zeker naar gekeken. Vrijgevallen deposito’s zijn ook gebruikt om
        onroerend goed aan te kopen.Mogelijkheden om het tekort tegen te gaan
 1. Het beperken van kosten;
 2. Het verhogen van de omzet door de bezettingsgraad van het Hervormd Centrum naar een aanvaardbaar niveau op te krikken;
 3. Het verhogen van de opbrengst kerkbalans;
 4. Het verhogen van de prijzen;
 5. Het afstoten van verliesgevend onroerend goed.

Vanuit de zaal wordt aangegeven of samengaan met de GK geen oplossing zou kunnen zijn. DB en KK zijn op een goede manier met elkaar in contact. De kerkenraad zal in eerste instantie moeten besluiten of dit geïntensiveerd moet worden.

De begroting is besproken in het CVK en de kerkenraad. We werden op korte termijn geconfronteerd met een tekort van twee ton. Als Hervormde gemeente willen we graag dat er een tweede predikant komt, dat het kerkenwerk doorgaat, dat we nog elke zondag het woord van God verkondigd krijgen, dat de kerkgang doorgaat.
De laatste jaren hadden we niet te klagen over de kerkelijke bijdragen. Met een kleinere groep gevers mocht er toch meer geld worden opgehaald. Voor 2023 is € 250.000,- aan kerkelijke bijdrage opgenomen in de begroting. We hopen en bidden dat dit bedrag mag binnenkomen ondanks dat we merken dat alles duurder wordt.

 
Toekomstverkenning Hervormd Centrum (HC)
Het CVK kijkt hoe het resultaat van het HC kan worden verhoogd  en wat de verkoopmogelijkheden zijn. Hoeveel en wat voor ruimte hebben we nodig voor de vergaderingen en clubactiviteiten van de Hervormde gemeente? Met andere woorden, heeft het HC toekomst dan gaan we ervoor, is dat niet zo dan moeten we als verkoper aan tafel. Voor alle duidelijkheid er is nog niets verkocht!


Daarnaast het bericht dat het CVK een pand, aangrenzend aan Pand 25 (Kerkstraat 5), heeft aangekocht.  Loes Thörig zal met een groep vrijwilligers en waar nodig met professionele hulp het pand onder handen nemen.

Er wordt aangegeven om bij de afwegingen niet in alleen naar de korte termijn te kijken en rekening te houden met de huidige inflatie. Een klein verlies van het HC wordt dan goedgemaakt door de vermogensmeerwaarde van het HC. Daarnaast wordt meegegeven dat het HC een grote zaal heeft die in Ommen steeds minder beschikbaar komen en die bijdragen aan de sociale cohesie in de gemeente. Tenslotte wordt aangegeven om niet in de “energiestress” te schieten. We hopen allemaal op een snel einde van de oorlog in de Oekraïne. En maak bij verbouwingen zoveel als mogelijk is gebruik van gemeenteleden die dat kunnen.

De gedane suggesties worden meegenomen door het CVK en worden intern besproken. Gekeken zal worden hoe de bezettingsgraad omhoog gekrikt kan worden. Daarna zal het CVK samen met de kerkenraad zorgvuldige afwegingen maken en de gemeente hierover informeren.

Belangrijk is dat het pastoraat doorgaat en dat dit belangrijker is dan stenen. Het is goed dat we daar allemaal werk van maken.

 
 1. Rondvraag en afronding door Marinus Dunnewind
 • De professionals die bezig zijn in Pand 25 zijn ook sponsoren.
 • De kindernevendienst werkt heel goed samen met de GK.
 • Er wordt waardering uitgesproken over de inzet van Ds. Hans Tiggelaar. Hij werkt veel meer uren dan er van hem gevraagd mag worden.
 • Nieuw binnengekomen gemeenteleden vragen zich af of er een soort gemeentegids is waarin activiteiten, contactpersonen, telefoonnummers, etc. staan vermeld. Het is voor hen niet duidelijk hoe dit is georganiseerd. Kan dit verbeterd worden? Na de structuurverandering in 2019 is er het nodige veranderd. Zo is er sindsdien geen gemeentegids meer. Het dagelijks bestuur zal dit punt  bespreken in haar vergadering.
 • De ochtenddienst op Goede Vrijdag is enige tijd geleden afgeschaft. Dit is destijds gedaan omdat er te weinig belangstelling was. Op bid- en dankdag wordt er ook een ochtenddienst georganiseerd. Wil de kerkenraad de ochtenddienst op Goede Vrijdag heroverwegen? Dit punt zal ook door het dagelijks bestuur worden besproken in haar vergadering.
 • Er wordt op iedereen een dringend appèl gedaan om mee te denken of om mee te doen in het vullen van de talrijke vacatures binnen de Hervormde gemeente. Zo zijn er in elk geval ambtsdragers (ouderlingen, (jeugd) diakenen en ouderling kerkrentmeesters), een notulist voor de vergaderingen van het DB, gemeenteleden die het beamerteam kunnen versterken nodig.
   
 1. Sluiting door Ds. Henry Dorgelo m.m.v. Margriet Hierink
  Ds. Henry Dorgelo stond stil wat het doel is van een gemeenteavond. Hij sprak over vertrouwen.
  We leggen de verantwoording op schouders van ouderlingen en diakenen en daar hoort ook iets bij van vertrouwen.
De gemeenteavond werd besloten door samen Lied 245: ‘k Wil U, o God, mijn dank betalen te zingen.


Marinus Dunnewind
Voorzitter Hervormde gemeente

 
terug