2022 ANBI hervormde diaconie 2022 ANBI hervormde diaconie

A. Algemene gegevens.

Naam ANBI: Diaconie van de Hervormde Gemeente Ommen
Telefoonnummer: 0529-451338
RSIN/Fiscaal nummer: 006357052
Website adres: www.pkn-ommen.nl
E-mail: herv-diaconie@pkn-ommen.nl
Adres (kerkelijk bureau): Kerkstraat 5
Postcode: 7731 CX
Plaats: Ommen

Aan de Diaconie van de Hervormde Gemeente Ommen zijn de volgende diaconale commissies
verbonden:

 • Jonge Kerk
 • Ouderencommissie (Commissie Ouderenmiddagen)

Deze commissies worden (waar nodig) financieel ondersteund door de Diaconie.

De Hervormde Gemeente te Ommen is een geloofsgemeenschap, die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 2).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.a. bepalingen over het bestuur, de financiën, het toezicht en de (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: www.protestantsekerk.nl
.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Ommen.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente.

Het College van diakenen bestaat uit 10 leden (peilmoment mei 2023) en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de Diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college heeft een minimale bezetting van drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het College voor de behandeling van beheerszaken(CCBB Overijssel-Flevoland).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk geeft in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde weer wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods omzien naar de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

In het beleidsplan van de Diaconie van de Hervormde Gemeente Ommen wordt de visie als volgt verwoord:

Het dienstbaar zijn aan de naaste is een wezenlijk kenmerk van het diaconale werk: helpen waar geen helper is. Wij weten ons geroepen om oog en oor voor onze naaste te hebben. Wij denken daarbij aan mensen binnen en buiten onze kerkelijke gemeente: vooral denken wij dan aan diegenen, die om wat voor reden dan ook in moeilijkheden zijn gekomen. Diaconale hulp is erop gericht om mensen te helpen een uitweg te vinden uit hun problemen.

Het diaconaat is niet enkel voor bevestigde diakenen, maar het behoort ook tot de taak van de gemeenteleden zelf om diaconaal actief te zijn. Het diaconaat van de gemeente dient plaats te vinden vanuit de gezindheid van Christus. Hij kwam in deze wereld om te dienen en ontfermde zich over velen die in nood waren. Die dienende houding past ons ook. Wij mogen/moeten een combi-diaconie/gemeente zijn. Dat is een Diaconie die zowel missionair(met het evangelie) als diaconaal(met daadwerkelijke hulpverlening) present is in de samenleving.

De Diaconie heeft het beheer over vermogen, dat in principe in stand moet blijven. De opbrengst van dit vermogen wordt elk jaar besteed, evenals de opbrengst van de gehouden collectes, giften en eventueel andere ontvangsten. De Diaconie streeft daarom naar een exploitatieresultaat, dat nihil is. Hierop gelden de volgende uitzonderingen:

 • De Diaconie van de Hervormde Gemeente en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk hebben beide geld retour ontvangen na de opheffing van de “Stichting Steunfonds Maatschappelijke Dienstverlening en Sociaal Cultureel Werk in Noord-Oost Overijssel”. 
  Besloten is dat beide Diaconieën vanuit dit terugontvangen bedrag ieder € 12.500 verdeeld over 10 jaar zullen besteden aan diaconale doelen met een plaatselijk karakter. Deze besteding gaat niet ten laste van de exploitatie, maar ten laste van het vermogen. Deze post verklaart voor € 1.250 de negatieve begroting voor 2022.
 • In de begroting van de Diaconie wordt jaarlijks € 5.000 gereserveerd om noodhulpcollectes te kunnen verdubbelen met maximaal € 5.000 per jaar. Deze verdubbelingen komen eveneens ten laste van het resultaat en vormen samen met de in vorige alinea vermelde € 1.250 het totale begrote nadelige saldo over 2022 van € 6.250.


E. Beloningsbeleid.

Diakenen (tevens lid van de kerkenraad), kerkenraadsleden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en
verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Belangrijke taken van de Diaconie zijn o.a.: 

 • Ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten.
 • Dienst doen tijdens het Avondmaal.
 • Inzamelen en besteden van de collectes.
 • Beheren van de financiële zaken die bestemd zijn voor de Diaconie.
 • Geven van materiële- en immatriële bijstand.
 • Nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van het maatschappelijk welzijn.
 • Deelnemen aan vergaderingen van de kerk.


In 2022 heeft de Diaconie onder andere de volgende activiteiten ontplooid:

 •  Verlenen van bijstand in het algemeen en in het bijzonder door het inzamelen en uitdelen van kerstpakketten en het verstrekken van paasattenties, alsmede het met de gezamenlijke kerken/diaconieën uit Ommen verstrekken van kerstattenties aan gezinnen die leven op- of beneden het bestaansminimum.
 • Hulp bij het inzamelen van levensmiddelen voor de Voedselbank.
 • Financiële ondersteuning van projecten waar gemeenteleden bij betrokken zijn, projecten van Kerk in Actie, diverse (diaconale) goede doelenorganisaties zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd (waaronder “Nieuw Hydepark” en de ZWO-commissie).


In de Hervormde Gemeente Ommen zijn, zoals eerder beschreven, twee diaconale commissies actief, te weten de Jonge Kerk en de Ouderencommissie (Organisatie ouderenmiddagen). De Jonge Kerk verzorgt kerstattenties voor oudere en zieke gemeenteleden. De Ouderencommissie verzorgt ouderenmiddagen, waarop verschillende activiteiten voor ouderen worden aangeboden. 

Deze commissies worden (waar nodig) financieel ondersteund door de Diaconie.

De Diaconieën van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk werken nauw samen, hetgeen tot uitdrukking komt in onder andere:

 • Het collecterooster: jaarlijks vindt bij het opstellen van het collecterooster afstemming plaats tussen beide Diaconieën, zodat zoveel mogelijk in beide kerken op dezelfde zondag dezelfde (landelijke) collectes worden gehouden.
 • Collecteren in gezamenlijke kerkdiensten in zowel de Gereformeerde als de Hervormde kerk.
 • Gezamenlijke acties, zoals bijvoorbeeld ten behoeve van de Voedselbank en de ondersteuning van lokale diaconale doelen.
 • Gezamenlijke publiciteit voor bijvoorbeeld collectes en voor specifieke acties.


In de regel wordt tweemaal per jaar gezamenlijk vergaderd door de moderamina van beide Diaconieën.

G. Voorgenomen bestedingen.

De geraamde inkomsten en uitgaven (begroting) liggen als regel in lijn met de uitgaven en inkomsten over voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van gelijkmatigheid en continuïteit.

H. Toelichting algemeen.

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Tijdens de wekelijkse kerkdiensten wordt een bijdrage gevraagd voor het werk van de Diaconie. Als gevolg van de coronacrisis konden ook in 2021 gedurende langere tijd kerkdiensten niet, of slechts beperkt bezocht worden. Dit had uiteraard gevolgen voor de collectegelden die in de kerk werden ingezameld. Tijdens de online diensten werd gemeenteleden gevraagd om hun collectegelden en giften over te maken op de bankrekening.
Aan dit verzoek is door de gemeenteleden ruimhartig gehoor gegeven. 

Het vermogen van de Diaconie van de Hervormde Gemeente bestaat uit banktegoeden, spaarcontracten en binnenlandse deelnemingen in diaconale projecten.

De ontvangen inkomsten van de Diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van collectes voor specifieke binnenlandse- en buitenlandse projecten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

I. Toelichting staat van baten en lasten 2022

Nadelig saldo


2022 is afgesloten met een nadelig resultaat van € 5.250 tegenover € 3.411 nadelig in 2021. Begroot was € 6.250 nadelig. Op het basisprincipe, dat alle ontvangsten in enig jaar ook weer mogen worden uitgegeven, zijn in 2022 een aantal uitzonderingen gemaakt, waardoor het nadelig saldo is ontstaan. Er zijn meerdere bijdragen gedaan voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne voor in totaal € 3.000. Daarnaast zijn bijdragen van elk € 500 gedaan voor hulp aan hongerend Oost Afrika, voor slachtoffers van de overstromingen in Pakistan en voor slachtoffers
van de aardbeving op Java. Aan het jeugddiaconaat is € 750 beschikbaar gesteld voor enkele diaconale acties voor jonge Oekraïense vluchtelingen, die rond kerst 2022 in Ommen waren gehuisvest.

Onderstaande staat van baten en lasten van de Diaconie geeft in de kolom rekening inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en uitgaven over 2022. Tevens zijn in dit overzicht ter vergelijking de begrotingscijfers 2023 en de rekeningcijfers van 2021 opgenomen.

De voorgenomen inkomsten en uitgaven voor 2023 wijken niet sterk af van de overeenkomstige cijfers van 2022. Een onzekere factor, die mogelijk invloed zal hebben, is het verdere verloop van de oorlog in Oekraïne.

Sinds 1 januari 2017 zijn de zendingscommissies van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk gefuseerd tot één ZWO-commissie. De cijfers van de ZWO-commissie maken geen deel meer uit van de jaarcijfers van de Hervormde Diaconie, maar worden in een afzonderlijk verslag gepubliceerd.

terug