ANBI hervormde diaconie ANBI hervormde diaconie

ANBI Diaconie van de Hervormde Gemeente Ommen

Gegevens
Laatst bijgewerkt: donderdag 07 mei 2020 14:00 uur
 1. Algemene gegevens

Naam ANBI:

Diaconie van de Hervormde Gemeente Ommen

Telefoonnummer (facultatief):

0529-451338

RSIN/Fiscaal nummer:

006357052

Website adres:

www.pkn-ommen.nl

E-mail:

herv-diaconie@pkn-ommen.nl

Adres (kerkelijk bureau):

Prinses Julianastraat 8

Postcode:

7731 GH

Plaats:

Ommen

Postadres:

Postbus 44

Postcode:

7730 AA

Plaats:

Ommen


Aan de Diaconie van de Hervormde Gemeente Ommen zijn de volgende diaconale commissies verbonden:

 • Bloemenfonds
 • Jonge Kerk
 • Ouderencommissie (Commissie Ouderenmiddagen)

Deze commissies worden (waar nodig) financieel ondersteund door de Diaconie.

De Hervormde Gemeente te Ommen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.a. bepalingen over het bestuur, de financiën, het toezicht en de (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Ommen.

B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente.

Het College van diakenen bestaat uit 14 leden (peilmoment mei 2020 ) en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de Diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college heeft een minimale bezetting van drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het College voor de behandeling van beheerszaken(CCBB Overijssel-Flevoland).

C.  Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods omzien naar de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D.  Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link: beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
Op de website www.pkn-ommen.nl vindt u het beleidsplan van de Diaconie van onze gemeente.
In dit beleidsplan wordt de visie van de Diaconie van de Hervormde Gemeente als volgt verwoord:
Het dienstbaar zijn aan de naaste is een wezenlijk kenmerk van het diaconale werk: helpen waar geen helper is. Wij moeten ons geroepen voelen om oog en oor voor onze naaste te hebben. Wij denken daarbij aan mensen binnen en buiten onze kerkelijke gemeente: vooral denken wij dan aan diegenen, die om wat voor reden dan ook in de knel zijn gekomen. Diaconale hulp is gericht op mens zijn en menswording.
Het diaconaat is niet enkel voor bevestigde diakenen maar het behoort ook tot de taak van de gemeenteleden zelf om diaconaal actief te zijn, zowel naar binnen als naar buiten.                                                                            Het diaconaat van de gemeente dient plaats te vinden vanuit de gezindheid van Christus. Hij kwam in deze wereld om te dienen en ontfermde zich over velen die in nood waren. Die dienende houding past ons ook. Wij mogen/moeten een combi-diaconie/gemeente zijn, dat is een Diaconie die zowel missionair (met het evangelie) als diaconaal (met daadwerkelijke hulpverlening) present is in de samenleving.
De Diaconie heeft het beheer over een kapitaal, dat in stand moet blijven. De opbrengst van dit kapitaal wordt elk jaar besteed, evenals de opbrengst van de gehouden collectes, giften en eventueel andere ontvangsten. De Diaconie streeft daarom naar een nihilresultaat. Hierop gelden de volgende uitzonderingen:
 • De Diaconie van de Hervormde Gemeente en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk hebben beide gelden retour ontvangen na de opheffing van de “Stichting Steunfonds Maatschappelijke Dienstverlening en Sociaal Cultureel Werk in Noord-Oost Overijssel”. Besloten is dat beide Diaconieën vanuit deze retour ontvangen gelden ieder € 12.500 gedurende 10 jaar zullen besteden aan diaconale doelen met een plaatselijk karakter. Deze besteding gaat niet ten laste van de exploitatie, maar ten laste van het vermogen. Deze post verklaart voor € 1.250 de negatieve begroting voor 2019.
 • In de begroting van de Diaconie wordt jaarlijks € 5.000 gereserveerd om noodhulpcollectes te kunnen verdubbelen met maximaal € 5.000. Deze verdubbelingen komen eveneens ten laste van het resultaat en vormen samen met de in vorige alinea vermelde € 1.250 het totale begrote nadelige saldo over 2019 van € 6.250. Het nadelig saldo komt ten laste van het eigen vermogen.
E. Beloningsbeleid.
Diakenen (tevens lid van één van de drie autonome kerkenraden), kerkenraadsleden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F.  Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
Belangrijke taken van de Diaconie zijn o.a.:
 • Ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten.
 • Dienst doen tijdens het Avondmaal.
 • Inzameling en besteden van de collectes.
 • Beheren van de financiële zaken die bestemd zijn voor de Diaconie.
 • Verlenen van bijstand.
 • Nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van het maatschappelijk welzijn.
 • Deelnemen aan vergaderingen van de kerk.
In 2019 heeft de Diaconie onder andere de volgende activiteiten ontplooid:
 • Verlenen van bijstand in het algemeen en in het bijzonder door het inzamelen van kerstpakketten en verstrekken van paasattenties, alsmede het met de gezamenlijke kerken/diaconieën uit Ommen, vertegenwoordigd in de WMO, verstrekken van kerstattenties aan gezinnen die leven op- of beneden het bestaansminimum.
 • Financiële ondersteuning bij de aanschaf van software voor een tovertafel voor Baalderborg, rolstoelen voor de Hoekstee en hard-en software voor het Vechtgenotenhuis.
 • Bezoek aan- en het inzamelen van levensmiddelen voor de Voedselbank.
 • Financiële ondersteuning van diverse projecten waar gemeenteleden bij betrokken zijn, projecten van Kerk in Actie, diverse (diaconale) goede doelenorganisaties zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd (waaronder “Nieuw Hydepark” en de ZWO-commissie).
 • Participatie in de oprichting van een stichting Noodfonds in samenwerking met de andere kerken en de gemeente.

In de Hervormde Gemeente Ommen zijn, zoals eerder beschreven, diverse diaconale commissies actief, te weten het Bloemenfonds, de Jonge Kerk en de Ouderencommissie (Organisatie ouderenmiddagen). Het Bloemenfonds verzorgt de wekelijkse bloemengroet namens de Hervormde Gemeente. De Jonge Kerk verzorgt kerstattenties voor oudere en zieke gemeenteleden. De Ouderencommissie verzorgt ouderenmiddagen, waarop verschillende activiteiten voor ouderen worden aangeboden.
Deze commissies worden (waar nodig) financieel ondersteund door de Diaconie.
Daarnaast is er de Commissie Kerkomroep, waarin de gezamenlijke kerken in Ommen vertegenwoordigd zijn. Voor de activiteiten van deze commissie vindt op dit moment geen financiële ondersteuning plaats door de Diaconie.
De diaconieën van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk werken nauw samen, hetgeen tot uitdrukking komt in onder andere:
 • Het collecterooster: jaarlijks vindt bij het opstellen van het collecterooster afstemming plaats tussen beide diaconieën, zodat zoveel mogelijk in beide kerken op dezelfde zondag dezelfde (landelijke) collectes worden gehouden.
 • Collecteren in gezamenlijke kerkdiensten in zowel de Gereformeerde als de Hervormde kerk.
 • Gezamenlijke acties, zoals bijvoorbeeld ten behoeve van de Voedselbank en de ondersteuning van lokale diaconale doelen.
 • Gezamenlijke publiciteit voor bijvoorbeeld collectes en voor specifieke acties.

In de regel tweemaal per jaar wordt gezamenlijk vergaderd door de moderamina van beide diaconieën.

G. Voorgenomen bestedingen.
De geraamde inkomsten en uitgaven (begroting) liggen als regel in lijn met de uitgaven en inkomsten over voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van gelijkmatigheid en continuïteit.
In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en uitgaven van de Diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en uitgaven.
De voorgenomen inkomsten en uitgaven voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de overeenkomstige cijfers van het verslagjaar.
In onderstaande staat van baten en lasten over 2019 zijn tevens de cijfers van 2018 opgenomen. Sinds 1 januari 2017 zijn de zendingscommissies van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk gefuseerd tot de ZWO-commissie. De cijfers van de ZWO-commissie maken geen deel meer uit van de jaarcijfers van de  Hervormde Diaconie.
De jaarcijfers van de overige commissies van de Diaconie zijn in het overzicht niet opgenomen. Het exploitatieresultaat van deze commissies is per saldo over 2019 in geringe mate negatief.

   begroting  rekening  rekening
  2019 2019 2018
 baten      
  Opbrengsten uit bezittingen     €    2.464    €    2.108     €    3.450
  Bijdragen gemeenteleden     €  13.450    €  15.645     €  15.332
       
 Totaal baten     € 15.914    € 17.753     € 18.782
       
 lasten      
 Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd)   
€ 18.237
 
 € 16.817
     € 17.510
 Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)     €           -    €           -     €           -
  Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk    €              €              
    €            
  Bijdragen aan andere organen binnen de kerk    €    2.950  €    2.765     €    2.950
 Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen    €           -  €          -      €           -
  Salarissen (koster, organist e.d.)    €           -  €           -     €           -
  Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente    €       977  €       950 €       900
       
 Totaal lasten    € 22.164  € 20.532     € 21.360
       
 Resultaat (baten - lasten)    € -6.250  € -2.779     € -2.578
       

Toelichting


Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Tijdens de wekelijkse kerkdiensten wordt een bijdrage gevraagd voor het werk van de Diaconie.
Soms bezit een Diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de Diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de Diaconie. Het vermogen van de Diaconie van de Hervormde Gemeente bestaat uit geldmiddelen, waaronder spaarcontracten, binnenlandse beleggingen in diaconale projecten en een belegging in Oikocredit.
De ontvangen inkomsten van de Diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van collectes voor specifieke binnenlandse- en buitenlandse projecten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder lasten beheer en administratie zijn de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen opgenomen.

Nadelig saldo
2019 is afgesloten met een nadelig resultaat van € 2.779. Begroot was € 6.250 nadelig. Op het basisprincipe, dat alle ontvangsten in enig jaar ook weer mogen worden uitgegeven, zijn twee uitzonderingen gemaakt. Een aantal jaren geleden is namelijk besloten om € 12.500, verdeeld over 10 jaar, ten laste van het eigen vermogen te besteden aan plaatselijke diaconale doelen. In dat kader is in 2019 € 1.250 besteed aan drie lokale doelen. Daarnaast zijn er in verband met buitenlandse natuurrampen collectes gehouden. Deze collectes zijn vervolgens ten laste van het eigen vermogen verdubbeld met € 1.529. Beide bedragen samen vormen het nadelig saldo van 2019. Voor de verdubbeling van deze “rampen collectes” was in de begroting 2019 € 5.000 geraamd.                   

 

terug