2020 ANBI hervormde diaconie 2020 ANBI hervormde diaconie

2020 ANBI Diaconie van de Hervormde Gemeente Ommen

Laatst bijgewerkt: donderdag 06 mei 2021 21:00 uur

 A. Algemene gegevens.
Naam ANBI: Diaconie van de Hervormde Gemeente Ommen
Telefoonnummer (facultatief): 0529-451338
RSIN/Fiscaal nummer: 006357052
Website adres: www.pkn-ommen.nl
E-mail: herv-diaconie@pkn-ommen.nl
Adres (kerkelijk bureau): Prinses Julianastraat 8
Postcode: 7731 GH
Plaats: Ommen

Aan de Diaconie van de Hervormde Gemeente Ommen zijn de volgende diaconale commissies verbonden:
 • Bloemenfonds
 • Jonge Kerk
 • Ouderencommissie (Commissie Ouderenmiddagen)
Deze commissies worden (waar nodig) financieel ondersteund door de Diaconie.

De Hervormde Gemeente te Ommen is een geloofsgemeenschap, die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 2).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.a. bepalingen over het bestuur, de financiën, het toezicht en de (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Ommen.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente.

Het College van diakenen bestaat uit 14 leden (peilmoment mei 2021) en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de Diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college heeft een minimale bezetting van drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het College voor de behandeling van beheerszaken(CCBB Overijssel-Flevoland).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods omzien naar de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:
beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

In het beleidsplan van de Diaconie van de Hervormde Gemeente Ommen wordt de visie als volgt verwoord:
Het dienstbaar zijn aan de naaste is een wezenlijk kenmerk van het diaconale werk: helpen waar geen helper is. Wij weten ons geroepen om oog en oor voor onze naaste te hebben. Wij denken daarbij aan mensen binnen en buiten onze kerkelijke gemeente: vooral denken wij dan aan diegenen, die om wat voor reden dan ook in moeilijkheden zijn gekomen. Diaconale hulp is erop gericht om mensen te helpen een uitweg te vinden uit hun problemen.
Het diaconaat is niet enkel voor bevestigde diakenen, maar het behoort ook tot de taak van de gemeenteleden zelf om diaconaal actief te zijn. Het diaconaat van de gemeente dient plaats te vinden vanuit de gezindheid van Christus. Hij kwam in deze wereld om te dienen en ontfermde zich over velen die in nood waren. Die dienende houding past ons ook. Wij mogen/moeten een combi-diaconie/gemeente zijn. Dat is een Diaconie die zowel missionair(met het evangelie) als diaconaal(met daadwerkelijke hulpverlening) present is in de samenleving.
De Diaconie heeft het beheer over vermogen, dat in principe in stand moet blijven. De opbrengst van dit vermogen wordt elk jaar besteed, evenals de opbrengst van de gehouden collectes, giften en eventueel andere ontvangsten. De Diaconie streeft daarom naar een exploitatieresultaat, dat nihil is. Hierop gelden de volgende uitzonderingen:
 • De Diaconie van de Hervormde Gemeente en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk hebben beide geld retour ontvangen na de opheffing van de “Stichting Steunfonds Maatschappelijke Dienstverlening en Sociaal Cultureel Werk in Noord-Oost Overijssel”. Besloten is dat beide Diaconieën vanuit dit terugontvangen bedrag ieder € 12.500 gedurende 10 jaar zullen besteden aan diaconale doelen met een plaatselijk karakter. Deze besteding gaat niet ten laste van de exploitatie, maar ten laste van het vermogen. Deze post verklaart voor € 1.250 de negatieve begroting voor 2020.
 • In de begroting van de Diaconie wordt jaarlijks € 5.000 gereserveerd om noodhulpcollectes te kunnen verdubbelen met maximaal € 5.000 per jaar. Deze verdubbelingen komen eveneens ten laste van het resultaat en vormen samen met de in vorige alinea vermelde € 1.250 het totale begrote nadelige saldo over 2020 van € 6.250. Het nadelig saldo komt ten laste van het eigen vermogen.
E. Beloningsbeleid.

Diakenen (tevens lid van één van de drie autonome kerkenraden), kerkenraadsleden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Belangrijke taken van de Diaconie zijn o.a.:
 • Ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten.
 • Dienst doen tijdens het Avondmaal.
 • Inzameling en besteden van de collectes.
 • Beheren van de financiële zaken die bestemd zijn voor de Diaconie.
 • Verlenen van bijstand.
 • Nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van het maatschappelijk welzijn.
 • Deelnemen aan vergaderingen van de kerk.
In 2020 heeft de Diaconie, ondanks de corona beperkingen, onder andere de volgende activiteiten ontplooid:
 • Verlenen van bijstand in het algemeen en in het bijzonder door het inzamelen van kerstpakketten en verstrekken van paasattenties, alsmede het met de gezamenlijke kerken/diaconieën uit Ommen, vertegenwoordigd in de WMO, verstrekken van kerstattenties aan gezinnen die leven op- of beneden het bestaansminimum.
 • Een ontbijtactie voor 80 plussers in de gemeente en een chocolade-actie voor de bewoners van de zorgcentra in Ommen samen met de Gereformeerde Diaconie.
 • Hulp bij het inzamelen van levensmiddelen voor de Voedselbank.
 • Financiële ondersteuning van projecten waar gemeenteleden bij betrokken zijn, projecten van Kerk in Actie, diverse (diaconale) goede doelenorganisaties zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd (waaronder “Nieuw Hydepark” en de ZWO-commissie).
In de Hervormde Gemeente Ommen zijn, zoals eerder beschreven, diverse diaconale commissies actief, te weten het Bloemenfonds, de Jonge Kerk en de Ouderencommissie (Organisatie ouderenmiddagen). Het Bloemenfonds verzorgt de wekelijkse bloemengroet namens de Hervormde Gemeente. De Jonge Kerk verzorgt kerstattenties voor oudere en zieke gemeenteleden. De Ouderencommissie verzorgt ouderenmiddagen, waarop verschillende activiteiten voor ouderen worden aangeboden.
Deze commissies worden (waar nodig) financieel ondersteund door de Diaconie.
Daarnaast is er de Commissie Kerkomroep, waarin de gezamenlijke kerken in Ommen vertegenwoordigd zijn. Voor de activiteiten van deze commissie heeft in 2020 geen financiële ondersteuning plaatsgevonden door de Diaconie.
De Diaconieën van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk werken nauw samen, hetgeen tot uitdrukking komt in onder andere:
 • Het collecterooster: jaarlijks vindt bij het opstellen van het collecterooster afstemming plaats tussen beide Diaconieën, zodat zoveel mogelijk in beide kerken op dezelfde zondag dezelfde (landelijke) collectes worden gehouden.
 • Collecteren in gezamenlijke kerkdiensten in zowel de Gereformeerde als de Hervormde kerk.
 • Gezamenlijke acties, zoals bijvoorbeeld ten behoeve van de Voedselbank en de ondersteuning van lokale diaconale doelen.
 • Gezamenlijke publiciteit voor bijvoorbeeld collectes en voor specifieke acties.

In de regel tweemaal per jaar wordt gezamenlijk vergaderd door de moderamina van beide Diaconieën.

G. Voorgenomen bestedingen.

De geraamde inkomsten en uitgaven (begroting) liggen als regel in lijn met de uitgaven en inkomsten over voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van gelijkmatigheid en continuïteit.

H. Toelichting staat van baten en lasten 2020.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en uitgaven van de Diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en uitgaven.
De voorgenomen inkomsten en uitgaven voor het komende jaar zullen naar verwachting niet sterk afwijken van de overeenkomstige cijfers van het verslagjaar. Enige onzekerheid, die mogelijk invloed zal hebben, is het verloop van de corona-pandemie.
In onderstaande staat van baten en lasten over 2020 zijn tevens de cijfers van 2019 opgenomen. Sinds 1 januari 2017 zijn de zendingscommissies van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk gefuseerd tot de ZWO-commissie. De cijfers van de ZWO-commissie maken geen deel meer uit van de jaarcijfers van de Hervormde Diaconie.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Tijdens de wekelijkse kerkdiensten wordt een bijdrage gevraagd voor het werk van de Diaconie. Als gevolg van de coronacrisis konden gedurende langere tijd kerkdiensten niet, of slechts beperkt (30 personen) bezocht worden. Dit had uiteraard gevolgen voor de collectegelden die in de kerk werden ingezameld. Tijdens de online diensten werd gemeenteleden gevraagd om hun collectegelden en giften over te maken op de bankrekening. Aan dit verzoek is door de gemeenteleden ruimhartig gehoor gegeven.
Het vermogen van de Diaconie van de Hervormde Gemeente bestaat uit banktegoeden, spaarcontracten en binnenlandse beleggingen in diaconale projecten..
De ontvangen inkomsten van de Diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van collectes voor specifieke binnenlandse- en buitenlandse projecten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Nadelig saldo

2020 is afgesloten met een nadelig resultaat van € 2.661 tegenover € 2.779 nadelig in 2019. Begroot was € 6.250 nadelig. Op het basisprincipe, dat alle ontvangsten in enig jaar ook weer mogen worden uitgegeven, zijn twee uitzonderingen gemaakt. Samen met de Gereformeerde Diaconie is besloten om in de eerste golf van de coronacrisis alle thuiswonende leden van 80 jaar en ouder een ontbijt te bezorgen. Voor de 80-plussers in de zorgcentra is een chocolade-actie gehouden. Al met al waren de kosten hiervan € 1.398. Daarnaast zijn de collectes voor ramp in Beiroet en de vluchtelingenkinderen in Griekenland verdubbeld. Hiermee was een bedrag van € 1263 gemoeid. Beide bedragen vormen samen het nadelig saldo van 2020 ad € 2.661.
Onderstaand de rekening van baten en lasten, zoals die is gepresenteerd in de jaarrekening 2020.

terug