2020 ANBI hervormde gemeente 2020 ANBI hervormde gemeente

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Hervormde Gemeente te Ommen
Telefoonnummer: 0529 - 451338
RSIN/Fiscaal nummer: 813612809
Nummer Kamer van Koophandel:  05018617
Website adres: www.pkn-ommen.nl
E-mail: herv-scriba@pkn-ommen.nl
Adres: Pr. Julianastraat 8
Postcode: 7731 GH
Plaats: Ommen
Postadres:  
Postcode:  


De Hervormde Gemeente te Ommen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde gemeente te Ommen.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad minimaal 31 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters telt 6 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de
vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en
gemeente”

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/
zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet”.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant(en) van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Naast de reguliere activiteiten zoals het houden van diensten en andere kerkelijke activiteiten, heeft de Hervormde Gemeente een pand in het centrum van Ommen gekocht om daar een missionair-/ontmoetingscentrum te realiseren. Door de coronapandemie kon in 2020 het centrum nog niet worden geopend, naar verwachting zal dit in 2021 wel het geval zijn.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

(verkorte) staat van Baten en Lasten
kerkelijke gemeente

  begroting
2020
rekening
2020
rekening
2019
baten      
       
Opbrengsten uit bezittingen €   50.988 €   11.232 €   71.328
Bijdragen kerkleden € 311.250 € 319.658 € 318.873
Subsidies en overige bijdragen van derden €   10.022 €            - €     1.748
Totaal baten € 372.260 € 330.890 € 391.949
lasten        
       
Bestedingen pastorale beroepskrachten € 233.419 € 186.726 € 257.096
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk €   48.715 €   20.536 €   47.940
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk €   24.743 €   23.713 €   25.424
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) €   62.286 € 127.218 €   33.225
Salarissen (koster, organist e.d.) € 107.050 €   85.880 € 102.906
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente €     8.855 €   10.709 €   13.074
Lasten overige eigendommen en inventarissen €            - €            - €            -
Totaal lasten € 454.528 € 454.782 € 479.665
Resultaat (baten - lasten) € -112.268 € -123.892 € -87.716

 Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Nadere toelichting op de verkorte staat van baten en lasten:

Opbrengsten uit bezittingen

In de opbrengsten is het resultaat van het Hervormd Centrum opgenomen. In 2020 was dit een verlies van rond € 38.000 gerealiseerd ingegeven door langdurige sluiting als gevolg van de coronapandemie. In 2019 werd nog een positief resultaat geboekt van rond € 10.000.

Bestedingen pastorale beroepskrachten

In de begroting 2020 is uitgegaan van 2 volledig bezette predikantsplaatsen. In werkelijkheid was er één volledig bezette predikantsplaats. De vacature voor de tweede predikant werd ingevuld met tijdelijke predikanten in hulpdienst. De kosten waren rond € 26.000 lager.

Ten opzichte van 2019 werd de nominale bezetting predikantsplaatsen teruggebracht van 2,75
fte naar 2 fte’s.

Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

Door de coronapandemie heeft het gemeentewerk grotendeels stilgelegen. Vandaar de halvering van de kosten.

Lasten kerkelijke gebouwen

Door een verschuiving van reserves restauraties naar voorziening onderhoud werd eenmalig een bedrag van rond € 81.000 extra opgenomen in de kosten om de ophoging van de voorziening te realiseren. Daartegenover staat een bate door onttrekking van de reserve restauraties die niet in bijgaande staat van baten en lasten voorkomt.

Salarissen (koster, organist e.d.)

Door een personele wisseling werden door minder uren minder kosten gemaakt. Voordeel rond € 18.000.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Onderstaand de Staat van baten en lasten over 2020 afkomstig uit het FRIS rapportagesysteem van PKN, dat mogelijk nog niet geheel aansluit bij de nieuwe door de belastingdienst voorgeschreven ANBI financiële informatie.

terug