College van kerkrentmeesters College van kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters Hervormde gemeente

De zakelijke belangen van de Hervormde gemeente worden door dit college behartigd. Dit betekent dat zij zorgen voor het beheer en onderhoud van de gebouwen, twee kerken en drie pastorieën, het Hervormd Centrum en het Kerkelijk bureau.
Het totale financiële beheer van de gemeente waarbij gedacht moet worden aan salarissen van kerkelijke medewerkers en traktementen voor predikanten.
Het college houdt zich vooral bezig met beleidszaken. De praktische uitvoering berust bij medewerkers in dienst van de kerk en bij een groot aantal vrijwilligers die op velerlei gebied aktief zijn voor de kerk. Dit werkt voor het college van kerkrentmeesters heel plezierig, zo werken wij met velen in de wijngaard van onze Heer.

Het college van kerkrentmeesters van de Gereformeerde kerk

De kerkenraad heeft aan het college van kerkrentmeesters de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de kerkelijke gemeente toevertrouwd. Dit houdt in dat het college zorg draagt voor de inkomsten en ook voor de uitgaven die nodig zijn. Voor de duidelijkheid, de diaconie behartigt de diaconale inkomsten en uitgaven.

 Inkomsten zijn alle aan de kerk toevertrouwde legaten en schenkingen. Verder betreft dit de inkomsten uit collecten bestemd voor de kerk en de kerkelijke gebouwen. De belangrijkste inkomstenbron is echter de vaste vrijwillige bijdrage (de actie kerkbalans) van de leden van de kerk.

 Bij uitgaven gaat het hoofdzakelijk om de salarissen van de predikanten. Maar ook het onderhoud van het kerkgebouw, de Kern en de pastorieën kan in de papieren lopen.

 Daarnaast draagt het college zorg voor de exploitatie van de Kern, de ledenadministratie via de ledenregistratie protestantse kerk (LRP) en het kerkelijk archief.

 Het college bestaat uit maximaal vier ouderling-kerkrentmeesters. Daarnaast zijn er maximaal drie kerkrentmeesters. Alle kerkrentmeesters hebben zitting voor een periode van vier jaar.

 Zij allen hebben vaste taken waarbij zij soms hulp krijgen van vaste of tijdelijke commissies.

Momenteel is er een commissie Gebouwen en Pastorieën en een archiefcommissie.

 Kosten declaratieformulier.
Ter voorkoming van foutieve uitbetaling wordt verzocht om onderstaande formulier te gebruiken voor de declaratie van kosten. De originele kassabonnen/facturen etc. dienen aan het formulier gehecht te worden en het formulier dient volledig ingevuld te worden.

Vergeet u niet het IBAN in te vullen in het declaratieformulier? Bij de achterdeur (van de Kern) staat rechts achter het gordijn een kast hierin kunt u dit formulier in het bakje doen van de penningmeester of u kunt het mailen naar geref-penningmeester-cvk@pkn-ommen.nl.

Kosten declaratieformulier

terug