Gemeenteavond Hervormde Gemeente 13 april 2023 Gemeenteavond Hervormde Gemeente 13 april 2023
Bij punt 6 willen we als kerkenraad met u als gemeente in gesprek gaan over de punten bij het op te stellen beleidsplan 2024-2027 (zie hieronder). Als kerkenraad vinden we het belangrijk dat we het beleidsplan 2024-2027 samen met u als gemeente opstellen. Daarom willen we met u in kleine groepjes praten over:
 1. Waar staan we nu als Hervormde Gemeente?  Wat vindt u goed gaan en wat kan beter?
 2. Waar willen we naar toe? Welke dromen/idealen heeft u voor de kerk?
 3. Hoe kunnen we dat realiseren?
Punten bij het op te stellen beleidsplan 2024-2027

Missie (Waarom doen we het het?) geeft aan dat we een gemeente van Jezus Christus willen zijn.

Visie (Waar staan we voor?): *Open, uitnodigend, gastvrije en actieve gemeente waar iedereen zich thuis voelt en niemand buitengesloten. *Er zijn voor mensen op bepaalde momenten in het leven. *Bijbel als grondslag. *Door Gods Woord geïnspireerd en door de Heilige Geest geleidt. *Geen onnodige drempels/regels. *We willen er zijn voor mensen in nood (luisteren/helpen). *Wij proberen met elkaar vanuit het Evangelie te leven en mensen hierover te vertellen hierover en mensen zien dat aan ons.

Twee pijlers
 1. Paulus – roeping van onze gemeente: zorg voor buitenwereld / randkerkelijken.
*getuigen van Christus zijn vanuit de missie. *Bemoediging en hulpmiddelen vanuit Gods woord krijgen om als betrouwbare discipelen van Jezus op weg te gaan. *Zonder afbreuk te doen aan de bijbelse boodschap aansluiting vinden en houden bij de veranderende samenleving.
 1. Petrus – gedreven door Geloof, Hoop en Liefde.
* Zorg voor elkaar intern. *Meer met elkaar verbonden. *Onderlinge band/betrokkenheid versterken. *Ook gastvrij zijn voor nieuwkomers.
 
Context/ontwikkelingen:
 1. Terugloop leden en bezoek kerkdiensten zeker bij bepaalde leeftijdsgroepen;
 2. Veel oudere leden die verhoudingsgewijs financieel veel bijdragen. Op termijn gevolgen voor financiële positie van gemeente en wat we kunnen doen in het pastoraat/eredienst. En in het verlengde daarvan wat betekent dit voor de kerken en de kerkelijke gebouwen.
 3. Steeds lastiger om mensen te vinden die bereid zijn om de taak van ambtsdrager/vrijwilliger op te pakken met op termijn keuzes wat we (nog) wel kunnen doen en wat niet meer;
 4. De Hervormde gemeente kent een veelkleurige geloofsbeleving. Met respect voor elkaars geloofsnuances vormen we samen één gemeente. Goed om open te staan voor nieuwe /andere vormen van kerk zijn naast de traditionele eredienst;
 5. Het kennisniveau over de Bijbel wordt steeds minder zowel in de samenleving als binnen de gemeente. Punt van aandacht blijft om dit kennisniveau te verhogen en de wijze waarop we mensen benaderen die minder kennis hebben van de Bijbel;
 6. De laatste jaren is er in de samenleving meer aandacht gekomen voor het klimaat en hoe we met de aarde omgaan. Voor ons als Christen ligt er een opdracht om als goede rentmeesters met Gods schepping om te gaan en hier aandacht aan te besteden.
terug