Gemeenteavond Hervormde Gemeente Ommen Gemeenteavond Hervormde Gemeente Ommen
Begroting 2024 College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Ommen

Hieronder treft u de verkorte conceptbegroting voor 2024 aan, zoals deze door het College van Kerkrentmeesters is opgesteld en in de Kerkenraad is besproken.

Het resultaat over 2024 is begroot op een verlies van € 121.950. Het resultaat bestaat uit de baten en lasten van Kerk. Het Hervormd Centrum is door sluiting per 31 december 2023 niet meer opgenomen in de begroting.

De energiekosten van de kerkelijke gebouwen dalen t.o.v. 2023 maar blijven wel wat hoger dan in 2022.
De personeelskosten bestaan uit de kosten voor predikanten, kosters en kerkelijk bureau.
We gaan uit van 2 predikanten, waardoor de kosten netto € 40.000 hoger zijn dan in vacaturetijd.
De overige personeelskosten zijn wat lager door pensionering van een personeelslid in het laatste kwartaal van 2024. Daarentegen een stijging van administratiekosten door uitbesteding van de administratie van Kerk.
De algehele personeelskosten zijn gestegen door de centraal door PKN afgesproken salarisverhogingen.
 
Baten 2024  €      
Opbrengsten onroerende zaken 29.600
Opbrengsten rente 17.500
Opbrengsten levend geld 298.000
Totaal Baten 345.100
   
Lasten 2024  
Kosten kerkelijke gebouwen 51.200
Kosten niet-kerkelijke gebouwen 2.000
Pastoraat 224.250
Kosten kerkdiensten en activiteiten 27.500
Bijdragen aan andere organen 22.700
Salarissen en vergoedingen 110.400
Kosten beheer en administratie 27.800
Rentelasten/bankkosten 1.200
Totaal Lasten 467.050
   
Resultaat Verlies 2024 121.950
 
De volledige begroting 2024 ligt ter inzage voor gemeenteleden bij het kerkelijk bureau vanaf maandag 13 november t/m maandag 20 november 2023.

Vragen over de begroting 2024 kunt u stellen op de gemeente avond die wordt gehouden op
21 november 2023 in het Hervormd Centrum, beginnend om 19:30 uur.

Willem Ruijs, penningmeester CvK Hervormde Gemeente Ommen


Begroting 2024 Diaconie Hervormde Gemeente Ommen
In de vergadering van het College van Diakenen van  27 september is de begroting 2024 van de Diaconie goedgekeurd. De kerkenraad gaf haar goedkeuring in de vergadering van 8 november jl.  De diaconale begroting 2024 sluit met een nadelig saldo van € 6.250. Dit begrote nadelige saldo komt ten laste van het eigen vermogen.  Onderstaand worden de begrotingscijfers gecomprimeerd weergegeven:
Omschrijving Begroting Begroting Rekening
  2024 2023 2022
Opbrengsten en Baten      
Opbrengsten rente en dividenden 1.811 1.004 1.076
Opbrengst levend geld 6.417 5.756 7.276
Door te zenden collecten en giften 7.360 6.989 11.183
Totaal baten 15.588 13.749 19.535
       
Uitgaven en Kosten      
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 2.368 2.430 2.473
Kosten beheer, administratie en archief 492 423 45
Rentelasten en bankkosten 420 390 235
Diaconaal werk plaatselijk 5.938 4.648 2.819
Diaconaal werk regionaal en landelijk  260  119 3.530
Diaconaal werk wereldwijd 5.000 5.000 4.500
Afdrachten door te zenden collecten en giften 7.360 6.989 11.183
Totaal lasten 21.838 19.999 24.785
       
Resultaat (ten laste van de algemene reserve) -6.250 -6.250 -5.250
       
Het basisprincipe van de Diaconie is dat alle middelen, die in de loop van het jaar worden ontvangen in hetzelfde jaar ook weer mogen worden uitgedeeld aan plaatselijke, landelijke- en buitenlandse diaconale doelen. Dit basisprincipe kent twee uitzonderingen, waardoor het nadelig resultaat ontstaat. Daarbij gaat het om de volgende zaken:
  1. In de begroting wordt rekening gehouden met de mogelijkheid om collectes en giften voor noodhulp bij rampen te verdubbelen met maximaal € 5.000 totaal per jaar.
  2. Daarnaast wordt jaarlijks € 1.250 uit het eigen vermogen besteed aan lokale diaconale doelen.
Inzage begroting 2024 voor gemeenteleden
De volledige begroting 2024 ligt ter inzage van gemeenteleden bij het kerkelijk bureau vanaf maandag 13 november tot en met maandag 20 november aanstaande. Mocht u vragen over de begroting 2024 hebben dan kunt die stellen op de gemeenteavond die zal worden gehouden op 21 november a.s. in het Hervormd Centrum. Deze avond begint om 19.30u.
Klaas van Hulst, Penningmeester Hervormde Diaconie
 
terug