Kerstpakketten Jonge Kerk 2023 Kerstpakketten Jonge Kerk 2023
Evenals voorgaande jaren zal door de Jonge Kerk een kerstattentie worden bezorgd bij (HG)  gemeenteleden van 76 jaar en ouder. Ook zieken die bij de predikanten bekend zijn, ontvangen een pakket.
De kosten hiervan worden o.a. gefinancierd uit de giften die elk jaar worden ontvangen.
Wilt u dit werk ook (blijven) ondersteunen? Uw gift in de daarvoor bestemde collecten rondom de Kerst of op rekeningnr. NL33 RABO 0348 904 290 (o.v.v. Kerstattenties Jonge Kerk)
wordt zeer op prijs gesteld!
De Jonge Kerk

 
terug