Koersplan 2020-2025 Koersplan 2020-2025
KOERSPLAN GEREFORMEERDE KERK OMMEN (2020 – 2025)
 

Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Als Gereformeerde Kerk in Ommen en Witharen zijn we onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en zijn we deel van de wereldwijde gemeenschap waarin mensen het goede nieuws van Gods liefde horen en delen. De kerk is daarin een vindplaats van geloof, hoop en liefde. In de Protestantse Kerk komen mensen samen rond het evangelie van Jezus Christus. Samenleven in geloof, hoop en liefde vertaalt zich ook in maatschappelijke betrokkenheid.  
 
Aanleiding en totstandkoming van het koersplan.
In september 2018 hebben we met de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk onder leiding van Jack de Koster een aanzet gemaakt om de koers voor de komende jaren te bepalen.  
In de eerste sessie is nagedacht over en gesproken over de visie op de gemeente. Vragen zoals “wat is de roeping van de gereformeerde kerk in Ommen?”, “wat betekent deze kerk voor jezelf?” en “wat voegt deze kerk toe aan de samenleving in Ommen én waarin maakt zij het verschil: missionair, pastoraal, diaconaal,?” In de tweede sessie is nagedacht over waar voor de komende jaren de uitdagingen liggen als het om kerkzijn gaat. De ambtsdragers van de kerkenraad kwamen tot de volgende uitdagingen: Betrokkenheid op de samenleving (in woord & daad), Jongeren/jonge gezinnen plus midden-generatie, de eigen kerkstructuur en de erediensten 
In de afsluitende, derde, sessie zijn vanuit de eerste sessie (visie) en tweede sessie (urgentie) beleidsvoornemens besproken en opgeschreven. Dit resulteerde in onderstaande drie beleidsvoornemens voor de komende jaren.  In 2020 is door de kleine kerkenraad besloten hieraan toe te voegen “een gezonde financiële huishouding”.  
 

Visie

We willen een open, gastvrije kerk zijn. Een gemeente, waar iedereen zich thuis voelt en niemand zich buitengesloten voelt. Als Gereformeerde kerk willen we aansluiten bij de visie van de Protestantse Kerk Nederland en in Ommen een vindplaats zijn van geloof, hoop en liefde. We willen een kerk zijn waarin we…  
  • liefde van God uitdelen
  • geloven in woord & daad
  • een plek zijn voor bezinning
  • geloof laten zien in de samenleving 
  • ontmoeten en naar elkaar omzien
  • er in hoogte- en dieptepunten voor elkaar zijn   
  • de liefde van God mogen zien, horen en voelen en aanzetten tot…
 
Waar richten wij ons op
Binnen het kader van een gezonde financiële huishouding van de Gereformeerde Kerk te Ommen zijn de beleidsvoornemens voor de komende jaren (2020 – 2025): 
  1. Actief richten op de groep gemeenteleden in de leeftijd van 20 – 45 jaar (de zogenaamde middengeneratie)
  2. Maatschappelijke betrokkenheid in woord en daad uitstralen en tonen 
  3. Erediensten:   (aansprekende vormen, actueel, toegankelijk voor meerdere groepen gemeenteleden)
 
De koers en de focus zijn aangegeven. De opdracht aan de gemeente om hiermee aan de slag te gaan. Dit maken we gedurende de looptijd van het koersplan concreet. 


 Huidige stand van zaken

 
Focus op de Midden-Generatie

Mede ter invulling van het ons actief richten op de groep gemeenteleden in de leeftijd 20 – 45 jaar is eind 2019 besloten om het binnen de Hervormde gemeente van Ommen aflopende contract met de jongerenwerker vanaf 1 september 2020 voor een periode van maximaal drie jaar over te nemen (waarbij de kosten 50/50 worden gedeeld door de Gereformeerde Kerk en de Hervormde gemeente). De jongerenwerker richt zich in eerste instantie op ondersteuning aan PaKaN  (gezamenlijk jeugdwerk van Gereformeerde Kerk en Hervormde Gemeente) waarbij wij hopen en verwachten dat er een spin-off zal zijn richting gemeenteleden in de leeftijd van 20 – 45 jaar (mede gelet jonge gezinnen en daarbij horende kinderen) én dat de jongerenwerker betrokken kan en zal worden bij beantwoording van de vraag hoe de midden-generatie te bereiken. 

Verder is in het najaar 2020 gesproken over het terugdringen van het structurele tekort én taakverdeling / “urenverantwoording” van beide predikanten gelet het stoppen van de kerkelijk werker voor het ouderenpastoraat (Gera Mateman, op jaarbasis 675 uur). Hierbij kwam ook ter sprake het project Vlierlanden waar voor ds. Hans Baart structureel tijd beschikbaar is/wordt gesteld. Project Vlierlanden is gericht op de jonge gezinnen (25 – 40 jaar) met of zonder kinderen in deze nieuwbouwwijk en beoogd de onderlinge gemeenschap en verbondenheid te vergroten.

Maatschappelijke betrokkenheid

Om maatschappelijk betrokken te kunnen zijn, zien wij het als voorwaarde om als gemeente betrokken op elkaar te zijn. Vanuit onze visie willen we elkaar ontmoeten en naar elkaar omzien. Om die reden zijn we gestart met het opzetten van netwerken binnen de gemeente. Dit is concreet gemaakt in onder andere activiteiten als de pubquiz, secret sisters ed. Als gemeenteleden in netwerken zitten, kijken ze automatisch meer naar elkaar om en is het gemakkelijker om maatschappelijk betrokken naar buiten te treden. Ook scholing en voorlichting, kan op een luchtige manier, voor ambtsdragers en contactpersonen kan zorgen voor een versterking van de verbinding.

Maatschappelijke betrokkenheid in woord en daad uitstralen en tonen is er door diaconale arbeid, PaKaN, werkgroep Albanië, World-Servants (dit ook in afstemming met PaKaN), de commissie ZWO en jeugddiaconaat. Verder is één van onze predikanten deelnemer in de Participatieraad Sociaal Domein Ommen. 

Erediensten

Dit heeft de afgelopen twee jaar van de drie beleidsvoornemens eigenlijk de minste aandacht gekregen omdat we 1) prioriteit gelegd hebben bij de midden-generatie en 2) in het jaar 2020 er door het covid-19 virus veel minder erediensten konden worden gehouden én met veel minder gemeenteleden (30 tot maximaal 100 gemeenteleden waarbij voorheen 500 – 600 in een morgendienst gebruikelijk was).  Toch is ook dit onderwerp, Erediensten, in het najaar van 2020 in een stroomversnelling gekomen als gevolg van het voorstel/idee om in ons kerkgebouw te stoppen met de gezamenlijke avonddiensten. Discussie hierover is tot op dit moment alleen gevoerd in de Kleine Kerkenraad gelet de te nemen beslissing hierover met het oog op het preekrooster 2021. In de vergadering van de Kleine Kerkenraad dd 1 december 2020 is hierover gesproken en besloten besluit hierover mede te delen aan de Hervormde gemeente. Tevens is ruimte gelaten om in de avonddiensten “speciale diensten” te organiseren zoals bijvoorbeeld taizédiensten, musical, cantatedienst, lessons & carols, dienst met een koor, etc. 

Financieel gezond

Om te komen tot een gezonde financiële huishouding zijn naar aanleiding van de drie gemeenteavonden meerdere voorstellen nader uitgewerkt. Achter de schermen zijn ook maatregelen genomen waardoor wij, los van financiële consequenties van het corona-virus, in 2021 een begroting kunnen presenteren met een (veel) minder groot tekort dan in de begroting 2020. Daarnaast moeten nog enkele voorstellen besproken worden met de gemeente en zijn wij positief gestemd over de financiële consequenties van diverse voorstellen. Ook moet genoemd worden de actie “Dankbaar” die in één maand tijd +/- € 25.000,=  heeft opgeleverd. Dat is natuurlijk niet structureel maar toont wel de veerkracht en betrokkenheid van deze, onze gemeente. Vanuit deze actie Dankbaar wordt een lijntje gelegd naar de Aktie Kerkbalans 2021 waarin wij gemeenteleden vragen om maximaal gebruik te maken van een periodieke giften voor de Vaste Vrijwillige Bijdrage.  

n.b. Het volledige koersplan , met bijlage , is  hier  te downloaden
 
terug