Liturgie Paasjubel op begraafplaats Laarmanshoek Liturgie Paasjubel op begraafplaats Laarmanshoek

Liturgie Paasjubel 9 april 2023 op begraafplaats Laarmanshoek om 8.00 uur

Voorganger: ds. Kest Jelsma

m.m.v. leden van De Bazuin
 

Terwijl de mensen aankomen bij de begraafplaats speelt De Bazuin


Stilte

De Bazuin speelt Morgenglans der eeuwigheid lied 213 Liedboek 2013 ( instrumentaal)

Welkom

Zingen:  Zoals een bloem lied 220:1
 (op de melodie De Heer heeft mij gezien en onverwacht gezang 487 liedboek 1973)

Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon,
een boom zijn armen uitbreidt naar de hemel,
ja zelfs het zaad, diep in de akkergrond,
zoekt naar het licht en opstaat om te leven,
zo zoekt ons hart naar U, o eeuwig licht,
zo taalt ons lied naar U, o God van vrede.


Gebed

Lezing: Marcus 16: 1-7

161 Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria van Magdala en Maria, de moeder van Jakobus, en Salome geurige olie om Hem te balsemen. 2Op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het graf. 3Ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie zal voor ons de steen voor de ingang van het graf wegrollen?’ 4Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold; het was een heel grote steen. 5 Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een in het wit geklede jongeman zitten. Ze schrokken vreselijk. 6Maar hij zei tegen hen: ‘Wees niet bang. Jullie zoeken Jezus van Nazaret, die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood, Hij is niet hier; kijk, dat is de plaats waar Hij was neergelegd. 7  Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en tegen Petrus: “Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zullen jullie Hem zien, zoals Hij jullie heeft gezegd.”’


De Bazuin speelt O, vlam van Pasen steek ons aan lied 637  liedboek 2013 (instrumentaal)

U wordt uitgenodigd een narcis op te halenZingen: lied 634: 1, 2

U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle menselijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
Wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!


U  krijgt nu de gelegenheid de bloem bij het graf te leggen.

(ondertussen speelt De Bazuin)

Gebed bij het graf:

God, onze Heer, Bron van ons leven,
Het opkomen  van de zon elke vroege morgen
zal voortaan spreken van het goede nieuws,
het lege graf, het licht, onafgebroken trouw.
Dat ook wij onvoorwaardelijk geloven
dat Jezus het  licht voor alle mensen is,
levenden en doden,
voorgoed:
mensen van U,
Gods mensen van vrede,
tot in eeuwigheid
Amen

U bent van harte uitgenodigd voor het Paasontbijt  in de Kern aan de Bouwstraat!


 
terug