steun aan aardbeving Syrië steun aan aardbeving Syrië
Tot en met 9 maart jl. is in totaal voor dit doel € 2.100 ontvangen op de bankrekening van de Diaconie. Om te bewerkstelligen, dat dit geld zo snel mogelijk kan worden gebruikt door Kerk in Actie is het geld direct na ontvangst doorbetaald. Ook de € 1.000, die de Diaconie uit haar eigen middelen heeft toegezegd is inmiddels aan Kerk in Actie overgemaakt.
De actie loopt nog steeds door, want de ergste nood in Syrië is nog lang niet gelenigd.  Voor zover u  overweegt om alsnog bij te dragen  even opnieuw het banknummer waarop het geld mag worden overgemaakt : NL46RABO0348904347 ten name van de Hervormde Kerk Ommen onder vermelding van hulp aardbeving Syrië.
Wij zullen ervoor zorgdragen dat het geld tijdig zal worden doorbetaald aan Kerk in Actie. Namens de Syrische partnerkerken en Kerk in Actie hartelijk dank voor uw bijdrage.

De Hervormde Diaconie
 
terug