Studieverlof ds Kest Jelsma Studieverlof ds Kest Jelsma
Alle boeken gingen over de betekenis van christelijk geloof nú. Niet alleen voor de Kerk maar ook voor de wereld. Vanuit drie van de gelezen boeken wil ik iets over dit thema met u delen.
Mooi was dat een vierde boek dat ik las, Jezus waarom? Van Bas Ragas, daar ook weer op een eigen manier bij aansloot! (Naast deze boeken las ik nog in een tweetal andere boeken overigens, maar wat zijn 2 weken toch gauw voorbij…). Het gelezene zal met me mee gaan en zijn weerslag hebben in preken en ontmoetingen.

 
Allereerst las ik Vrede op aarde – Over heil en redding in deze tijd – Stefan Paas. De kern van zijn boek inzake de vraag wat de betekenis Kerk en christelijk geloof is: Vrede stichten. Getuigen van Gods shalom die we in en door Christus hebben mogen ontvangen. ‘Navolging’ en ‘in Christus zijn’ zijn hierbij kernwoorden. Een levensstijl nastreven die deelneemt aan Jezus’ vredesmissie en die van begin tot eind omgeven is door Christus en in leven wordt gehouden door zijn genade. We zijn ‘in Christus’ als we leven in gemeenschappen die zich toeleggen op gerechtigheid, naastenliefde en harmonie met de schepping.

Over deze 3 aspecten schrijft Paas.
  1. Gerechtigheid. Eerder werd veelal de nadruk gelegd op het persoonlijke heil, het gered worden door het verzoenende bloed van Christus. Paas zegt dat we met name als christen in de wereld ons ook moeten toeleggen op het heil, de bevrijding en de gerechtigheid. Wat doet dat geloof in een vergevende God nou met jou? Een bevrijdende God die staat aan de kant van de onderdrukten. De Kerk is geroepen om in woord, gebed en daad te getuigen van deze God die mens wild worden met ons en waarbij in de dood aan het kruis de ultieme liefde aan het licht kwam. Een liefde die bevestigd werd in de opstanding waarbij bleek dat dood en lijden niet het laatste woord hebben.

  2. Getuigen in de eigen omgeving in het leven van alle dag. Ontspannen werkt de opmerking dat God allang aan het werk is in de ander en in de wereld. We mogen meedoen in een beweging van heil die buiten ons om allang gaande is. Evangelisatie is meer een gesprek dan een belerend eenrichtingsverkeer. Je bent een instrument in Gods hand, luisterend ontdekken hoe God al aanwezig is in het leven van de ander. Mooi vond ik ook dat Paas zegt dat je ook van de ander kunt leren. God kan ook door die ander tot jou spreken. Het is een over en weer op elkaar reageren waarbij belangrijk is dat je niet krampachtig aan je eigen concepten vasthoudt. God is altijd anders en groter dan wij kunnen denken. Vanuit een ontvankelijke luisterhouding die tot resonantie (zie hieronder bij Rosa) kan leiden word je geloof verruimd. Pas dan kun je ontdekken en óphoren hoe God aan het werk is in het leven van die ander en in het leven van alledag. Gods ademhaling ervaren in de kleine dingen. Gods algemene genade in de schepping die zijn zon doet opgaan over bozen en goeden. In dit alles is de missionaire opdracht: niet het wakker schudden van het geweten van de ander (zijn schuld en kans verloren te gaan) maar het ontstoppen van de kanalen waardoor Gods liefde de ander kan bereiken.
     
  3. Schepping. Paas legt verband tussen het verloren gaan van de verbinding met de natuur en de verloren verbinding met God. Intimiteit met God veronderstelt intimiteit met de natuur. Als je de ecologische crisis ook ziet als een vervreemding van en zelfs van een opstand tegen God, als je de aarde ziet als Schepping waarin je de majesteit van de Schepping kunt ervaren, dan mag je je ook herinneren dat de Schepper een verbond met zijn Schepper heeft. Christelijk geloof kan daarom in de klimaatcrisis een bron van hoop zijn. Na ons berouw en onze inkeer en bekering tot een nieuwe levensstijl mogen we hopen op verandering. Hopen en vertrouwen dat dit niet tevergeefs is, dat het zinvol is vanwege Gods verbond met de schepping.
Zoals ik al schreef was er een verrassende verbinding met de andere gelezen boeken.

 
Jacques Ellul schreef in zijn boek ‘Staand in de wereld van nu – Uitdagingen in een postchristelijke samenleving’ (een boek uit de jaren ’50 met een verrassende actualiteit) over de Techniek die god is geworden.

Alles is ondergeschikt geworden aan de groei. Alles – ook de mens -  is middel geworden, productiemiddel, dat zijn waarde en belang alleen ontleent aan het feit of iets/iemand succesvol is. Er is geen ander doel meer dan groei. We zitten met zijn alle gevangen in dit systeem.
Ellul legt de nadruk op het eigen en andere verhaal van het evangelie: er is wél een doel: het Koninkrijk van God. Ons handelen moet daarop gericht zijn. Een nieuwe levensstijl die niet door de politieke of de economische situatie wordt bepaald maar door de geestelijke.
Een weg van gebed, een levensstijl van matigheid, vrijheid en eenheid.
Voor Ellul biedt het christelijk geloof dus een heilzaam tegenwicht tegenover een systeem waarin alles draait om groei en waaraan een mens als middel ondergeschikt wordt gemaakt.
Er is, zo stelt hij, een ander doel, het Koninkrijk van God van recht en gerechtigheid. Wij zijn geroepen daar een teken van te zijn. De komst van dat Koninkrijk zelf echter is aan God, het komt van God, het is zijn werk.


In het derde boek dat ik las met het oog op de betekenis van Kerk, geloof en Evangelie kwamen elementen uit de andere 2 boeken terug. Het boek ‘Democratie vraagt om religie’ van Hartmut Rosa.


Net als Ellul stelt ook Rosa dat we in een crisissituatie verkeren. We worden gedwongen om permanent te groeien terwijl we niet meer weten waarom en waar naar toe.
Het enige doel is om in stand te houden wat we hebben, de handhaving van de status quo inzake onder anderen onze sociale zekerheid. En daar is een permanente groei voor nodig.
Een groei die mensen uitput, een groei die de schepping qua energie en grondstoffen uitput. Duizenden jaren gebruikten mensen zoveel energie als ze nodig hadden voor hun bestaan.
Wij gebruiken elk jaar echter alleen maar meer energie om het bestaande te handhaven. Een uitweg zal moeten gepaard gaan met/beginnen met een verandering van de mens.
Rosa introduceert het begrip ‘resonantie’ .
Resonantie is reageren op de ander, de schepping en de Ander.
Het vraagt om een ontvankelijke houding en een luisterend hart. Van groot belang is daarbij de verticale resonantie. Een verticale belofte die resonantie teweeg wil brengen.
Een verticale resonantie verwoord met ‘Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij’. Een boodschap die je herinnert aan je identiteit en je ver doet uitstijgen boven het zijn van een productiemiddel.
Dit bepaalt ons er bij, herinnert ons er aan wie we zijn en dat er een andere houding mogelijk is tegenover de ander en de schepping dan die van de groei. Dit is de boodschap van het evangelie waardoor een mens mag óphoren. Het evangelie, de Kerk, heeft een enorm reservoir aan rituelen, sacramenten, liederen en teksten die als we ze horen in ons kunnen resoneren en ons er bij bepalen dat een mens meer is dan een overvraagd productiemiddel.

De verticale resonantie is de kern. En vandaaruit kun je verder gaan met ontvankelijk luisteren naar de ander, de schepping en de Ander. Een resonantie die mij verandert, die iets met mij, met de ander, doet, die mij transformeert, die mij tot andere inzichten brengt.
Resonantie opent ons de ogen voor waar het om gaat en wie we zijn, voor kostbare kwetsbaarheid van de schepping en de roepende liefde van God. Het begint met oog een oor hebben voor wat er vanuit de ander, de schepping en de Ander op mij afkomt. En dat zal iets teweeg brengen: een doorgaande beweging van wederkerigheid.

En het vierde boek
In alles wat ik las werd ik gesterkt en bevestigd in mijn geloofsovertuiging dat de bevrijdende boodschap van het evangelie zeer actueel is. Een boodschap waarin de Kerk mag bemiddelen ten dienste van een wereld in nood en crisis. Een boodschap die nieuwe vormen, nieuwe woorden en beelden mag bevatten.
Bevrijdend vind ik dat God allang met deze wereld en de ander bezig is. Ik hoef de ander mijn godsbeeld en mijn waarheid niet op te dringen. Misschien loop ik God en daarmee mijzelf en de ander daarmee zelfs wel voor de voeten.
Geloven. Op weg zijn. Het is een zoektocht, een ontdekkingstocht waarop je je in een onbevangen luisterhouding mag laten verrassen. Luister naar de ander, Wie God voor háár is. Hoe Hij in zijn leven aanwezig en aan het werk is.
Luisteren. De wederkerigheid van de resonantie.

Ik vond dat ook zo mooi in het vierde boek dat ik las Jezus waarom? Van Bas Ragas. Zoekend, luisterend.
 

 
Naar het woord en de ander. Anders lezen, anders kijken. De wederkerigheid in het zoeken van God, ook daar hebben we elkaar nodig. God die altijd anders en groter is dan wij kunnen denken. Wat een rijkdom kan een ontvankelijke luisterhouding dan opleveren!
Luister ook naar de schepping. Verwonderd en ontroerd raken door Gods heerlijkheid die je ervaart in de natuur, in de planten, in de dieren. Luister dan ook naar het zuchten van de schepping. Juist in jou als christen mag dat resoneren. Juist omdat het Góds schepping is. en schepping bedreigd door een absurde groei die geen doel dient. Nochtans Góds schepping waarmee God een verbond heeft gesloten.

Resonantie, wederkerigheid. We hebben elkaar nodig. We hebben een taak, een roeping: de navolging van Christus. We hebben een woord voor elkaar, voor de wereld. Woorden én daden. Resonantie: een kernwoord voor deze tijd, voor een wereld in crisis. Een luisterend hart, luisteren met je hart naar de ander, de schepping, de Ander. De kern van ons.
Resonerend. Transformerend. Deel uit makend van Gods redding in Jezus naam vanuit de kracht, het geloof, de hoop en de liefde van de heilige Geest.

16 januari 2024, Ommen, ds. Kest Jelsma

  
terug