Uitnodiging Gemeentevergadering Gereformeerde Kerk – woensdag 12 juni 2024 Uitnodiging Gemeentevergadering Gereformeerde Kerk – woensdag 12 juni 2024
Er kan bij volmacht worden gestemd, met dien verstande dat niemand meer dan twee gevolmachtigde stemmen kan uitbrengen en alleen stemgerechtigde leden gevolmachtigde stemmen kunnen uitbrengen. De volmachten zijn schriftelijk en ondertekend en worden voorafgaand aan de kerkenraad gestuurd of bij binnenkomst aan de kiescommissie overhandigd.

Verdere procedure
Bij een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte geldige stemmen zal de kerkenraad na deze gemeentevergadering haar voornemen bekendmaken deze predikant te verkiezen. Dit zal afgekondigd worden bij de mededelingen aan het begin van de kerkdienst op zondag 16 juni. De gemeente krijgt daarna nog 5 dagen de tijd om bezwaar aan te tekenen tegen de gevolgde procedure. Als deze periode succesvol is verlopen, zal de kerkenraad een beroep uitbrengen op deze predikant. Na een bedenktijd van maximaal drie weken neemt de predikant het beroep aan of bedankt ervoor.

Met groet, hartelijk en vriendelijk,

Gerko Warner (voorzitter Kerkenraad)
 
terug